สรุปข้อมูลการประกันภัย

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

สรุปข้อมูลการประกันภัย

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นคืออะไร?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะคุ้มครองเจ้าของที่พัก* ในกรณีที่ต้องรับผิดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นอันเนื่องจากการให้เช่าที่พักผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb และในกรณีที่เจ้าของที่พักได้รับความเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินของตนเสียหายจากการเข้าพักของผู้เข้าพัก* ในกรณีที่ทรัพย์สินของเจ้าของที่พักได้รับความเสียหายจากการให้เช่าที่พัก ประกันคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันไม่ลงตัวและเจ้าของที่พักติดต่อ Airbnb

Sompo Japan Insurance Inc. จะเป็นผู้ออกกรมธรรม์สำหรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

เจ้าของที่พักไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นคืออะไร?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะคุ้มครองเจ้าของที่พัก* ในกรณีที่ต้องรับผิดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นอันเนื่องจากการให้เช่าที่พักผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb และในกรณีที่เจ้าของที่พักได้รับความเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินของตนเสียหายจากการเข้าพักของผู้เข้าพัก* ในกรณีที่ทรัพย์สินของเจ้าของที่พักได้รับความเสียหายจากการให้เช่าที่พัก ประกันคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันไม่ลงตัวและเจ้าของที่พักติดต่อ Airbnb

Sompo Japan Insurance Inc. จะเป็นผู้ออกกรมธรรม์สำหรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

เจ้าของที่พักไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นคืออะไร?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะคุ้มครองเจ้าของที่พัก* ในกรณีที่ต้องรับผิดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นอันเนื่องจากการให้เช่าที่พักผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb และในกรณีที่เจ้าของที่พักได้รับความเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินของตนเสียหายจากการเข้าพักของผู้เข้าพัก* ในกรณีที่ทรัพย์สินของเจ้าของที่พักได้รับความเสียหายจากการให้เช่าที่พัก ประกันคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้เมื่อเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันไม่ลงตัวและเจ้าของที่พักติดต่อ Airbnb

Sompo Japan Insurance Inc. จะเป็นผู้ออกกรมธรรม์สำหรับประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

เจ้าของที่พักไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ระยะเวลาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันของโปรแกรมประกันภัยปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 และจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2024

ระยะเวลาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันของโปรแกรมประกันภัยปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 และจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2024

ระยะเวลาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันของโปรแกรมประกันภัยปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 และจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2024

ขอบเขตและเงื่อนไข


ขอบเขตและเงื่อนไขการสมัครประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ขอบเขตและเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขการสมัครประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ขอบเขตและเงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขการสมัครประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น
การชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่พัก
ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายต่อที่พัก* และทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของที่พัก* เนื่องจากการเข้าพักของผู้เข้าพัก* ทั้งนี้ ตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่กำหนด ความคุ้มครองประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อที่พักที่เจ้าของที่พักให้เช่าหรือได้รับมอบหมายให้จัดการอาจอยู่ภายใต้ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

การชดเชยความรับผิดของเจ้าของที่พักต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นยังคุ้มครองเจ้าของที่พักสำหรับความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่นระหว่างการเข้าพักในที่พักที่จองในแพลตฟอร์ม Airbnb และเกิดจากธุรกิจให้เช่าที่พัก*

การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เจ้าของที่พักต้องจ่ายให้แก่ผู้อื่นจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องจ่ายค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้อื่น ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอาจบังคับใช้เพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เจ้าของที่พักจ่ายไป อุบัติเหตุจะต้องเกิดจากธุรกิจให้เช่าที่พักและเกิดระหว่างการเข้าพักในที่พักที่จองในแพลตฟอร์ม Airbnb จึงจะได้รับความคุ้มครอง ความคุ้มครองแต่ละประเภทที่อธิบายไว้ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

1. ที่พักที่ได้รับความคุ้มครอง

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะคุ้มครองที่พักที่เจ้าของที่พักเป็นเจ้าของ ให้เช่า หรือได้รับมอบหมายให้จัดการธุรกิจให้เช่าที่พัก

(*) ที่พัก หมายถึง สถานที่พักที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม รับรองภายใต้พระราชบัญญัติเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ หรือจดแจ้งภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจให้เช่าบ้านพัก หรือสถานที่พักอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่พักที่คล้ายกัน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้:
 • ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่พัก ให้เช่าโดยเจ้าของที่พัก หรือจัดการโดยเจ้าของที่พัก
 • สถานที่พักนั้นลงประกาศในเว็บไซต์ Airbnb และ
 • บุคคลที่จองและเข้าพักในสถานที่พักนั้นใช้เว็บไซต์ Airbnb และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Airbnb สถานที่พัก หมายรวมถึง บ้านเคลื่อนที่ รถบัส รถแคมป์ บ้านต้นไม้ และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจอดและใช้เป็นสถานที่พักได้ และยังรวมถึงเรือและยานพาหนะทางน้ำด้วย หากใช้เป็นสถานที่พัก


2. เจ้าของที่พัก

(*) เจ้าของที่พัก หมายถึง บุคคลที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พัก โดยได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

3. ผู้เข้าพัก

(*) ผู้เข้าพัก หมายถึง ผู้ใช้ธุรกิจให้เช่าที่พัก รวมถึงผู้ที่ได้รับเชิญจากผู้ใช้และผู้ร่วมใช้ธุรกิจให้เช่าที่พัก

(*) ธุรกิจให้เช่าที่พัก หมายถึง ธุรกิจโรงแรมที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม (พ.ร.บ. ฉบับที่ 138 ค.ศ. 1948) ธุรกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ (พ.ร.บ. ฉบับที่ 107 ค.ศ. 2013) หรือธุรกิจที่พักอาศัยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจที่พักอาศัย (พ.ร.บ. ฉบับที่ 65 ค.ศ. 2017) หรือธุรกิจที่พักอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการภายในหรือภายนอกที่พักที่ให้บริการข้างต้น
การชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่พัก
ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายต่อที่พัก* และทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของที่พัก* เนื่องจากการเข้าพักของผู้เข้าพัก* ทั้งนี้ ตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่กำหนด ความคุ้มครองประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อที่พักที่เจ้าของที่พักให้เช่าหรือได้รับมอบหมายให้จัดการอาจอยู่ภายใต้ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

การชดเชยความรับผิดของเจ้าของที่พักต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นยังคุ้มครองเจ้าของที่พักสำหรับความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่นระหว่างการเข้าพักในที่พักที่จองในแพลตฟอร์ม Airbnb และเกิดจากธุรกิจให้เช่าที่พัก*

การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เจ้าของที่พักต้องจ่ายให้แก่ผู้อื่นจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องจ่ายค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้อื่น ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอาจบังคับใช้เพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เจ้าของที่พักจ่ายไป อุบัติเหตุจะต้องเกิดจากธุรกิจให้เช่าที่พักและเกิดระหว่างการเข้าพักในที่พักที่จองในแพลตฟอร์ม Airbnb จึงจะได้รับความคุ้มครอง ความคุ้มครองแต่ละประเภทที่อธิบายไว้ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

1. ที่พักที่ได้รับความคุ้มครอง

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นจะคุ้มครองที่พักที่เจ้าของที่พักเป็นเจ้าของ ให้เช่า หรือได้รับมอบหมายให้จัดการธุรกิจให้เช่าที่พัก

(*) ที่พัก หมายถึง สถานที่พักที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม รับรองภายใต้พระราชบัญญัติเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ หรือจดแจ้งภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจให้เช่าบ้านพัก หรือสถานที่พักอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่พักที่คล้ายกัน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้:

 • ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่พัก ให้เช่าโดยเจ้าของที่พัก หรือจัดการโดยเจ้าของที่พัก
 • สถานที่พักนั้นลงประกาศในเว็บไซต์ Airbnb และ
 • บุคคลที่จองและเข้าพักในสถานที่พักนั้นใช้เว็บไซต์ Airbnb และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ Airbnb สถานที่พัก หมายรวมถึง บ้านเคลื่อนที่ รถบัส รถแคมป์ บ้านต้นไม้ และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจอดและใช้เป็นสถานที่พักได้ และยังรวมถึงเรือและยานพาหนะทางน้ำด้วย หากใช้เป็นสถานที่พัก

 • 2. เจ้าของที่พัก

  (*) เจ้าของที่พัก หมายถึง บุคคลที่ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พัก โดยได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

  3. ผู้เข้าพัก

  (*) ผู้เข้าพัก หมายถึง ผู้ใช้ธุรกิจให้เช่าที่พัก รวมถึงผู้ที่ได้รับเชิญจากผู้ใช้และผู้ร่วมใช้ธุรกิจให้เช่าที่พัก

  (*) ธุรกิจให้เช่าที่พัก หมายถึง ธุรกิจโรงแรมที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจโรงแรม (พ.ร.บ. ฉบับที่ 138 ค.ศ. 1948) ธุรกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ (พ.ร.บ. ฉบับที่ 107 ค.ศ. 2013) หรือธุรกิจที่พักอาศัยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจที่พักอาศัย (พ.ร.บ. ฉบับที่ 65 ค.ศ. 2017) หรือธุรกิจที่พักอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการภายในหรือภายนอกที่พักที่ให้บริการข้างต้น

  ความคุ้มครองประกันภัย

  วงเงินสูงสุดที่บังคับใช้ได้ระหว่างระยะเวลาประกันภัยคือ 100,000,000 เยนต่ออุบัติเหตุ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

  ความคุ้มครองประกันภัย

  วงเงินสูงสุดที่บังคับใช้ได้ระหว่างระยะเวลาประกันภัยคือ 100,000,000 เยนต่ออุบัติเหตุ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

  ความคุ้มครองประกันภัย

  วงเงินสูงสุดที่บังคับใช้ได้ระหว่างระยะเวลาประกันภัยคือ 100,000,000 เยนต่ออุบัติเหตุ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  รายการหลักที่ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นไม่ครอบคลุม (ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เจ้าของที่พักเป็นเจ้าของ)

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  รายการหลักที่ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นไม่ครอบคลุม (ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เจ้าของที่พักเป็นเจ้าของ)

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  รายการหลักที่ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นไม่ครอบคลุม (ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เจ้าของที่พักเป็นเจ้าของ)
  รายการที่ไม่ได้รวมอยู่ในที่พัก:

  • เงินตรา เงิน แท่งโลหะมีค่า ธนบัตรหรือหลักทรัพย์
  • ที่ดิน น้ำ หรือสารอื่นใดในหรือบนที่ดิน ซึ่งไม่รวมการปรับปรุงที่ดิน เช่น สวน ถนน และทางเท้า แต่ไม่รวมถึงที่ดินถมหรือที่ดินใต้ทรัพย์สินดังกล่าว หรือน้ำที่อยู่ภายในถังบรรจุ ระบบท่อ หรืออุปกรณ์จัดการน้ำใดๆ
  • สัตว์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง
  • ไม้ยืนต้นและพืชผล
  • ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยานอวกาศ และดาวเทียม ศและดาวเทียม แต่จะไม่บังคับใช้กับยานพาหนะทางน้ำที่ไม่ได้ใช้งานแต่ใช้เป็นที่พัก
  • ยานพาหนะ ทั้งนี้ จะไม่บังคับใช้กับยานพาหนะที่ไม่ได้ใช้งานแต่ใช้เป็นที่พัก
  • เหมืองใต้ดิน อุโมงค์เหมือง หรือทรัพย์สินภายในเหมืองหรืออุโมงค์ดังกล่าว
  • เขื่อนและคันกั้นน้ำ
  • ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่ง
  • สายส่งและสายจ่ายที่ห่างจากที่พักเกิน 305 เมตร


  • กรณีหลักที่ไม่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน:
  • สงคราม การใช้กำลังโดยต่างประเทศ การปฏิวัติ การยึดอำนาจรัฐบาล สงครามกลางเมือง กบฏติดอาวุธ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกันหรือการจลาจล
  • ความเสียหายจากรังสี ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือวัสดุที่ปนเปื้อน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากวัสดุดังกล่าว ซึ่งไม่รวมถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของไอโซโทปกัมมันตรังสีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม
  • การก่อการร้าย
  • การใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้สารชีวภาพหรือสารเคมีที่เป็นพิษ
  • ความเสียหายต่อที่พักที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเข้าพักของผู้เข้าพักที่จองผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb
  • ความเสียหายที่เกิดจากการประพฤติผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของที่พัก
  • ฯลฯ
  รายการที่ไม่ได้รวมอยู่ในที่พัก:

 • เงินตรา เงิน แท่งโลหะมีค่า ธนบัตรหรือหลักทรัพย์
 • ที่ดิน น้ำ หรือสารอื่นใดในหรือบนที่ดิน ซึ่งไม่รวมการปรับปรุงที่ดิน เช่น สวน ถนน และทางเท้า แต่ไม่รวมถึงที่ดินถมหรือที่ดินใต้ทรัพย์สินดังกล่าว หรือน้ำที่อยู่ภายในถังบรรจุ ระบบท่อ หรืออุปกรณ์จัดการน้ำใดๆ
 • สัตว์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง
 • ไม้ยืนต้นและพืชผล
 • ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยานอวกาศ และดาวเทียม ศและดาวเทียม แต่จะไม่บังคับใช้กับยานพาหนะทางน้ำที่ไม่ได้ใช้งานแต่ใช้เป็นที่พัก
 • ยานพาหนะ ทั้งนี้ จะไม่บังคับใช้กับยานพาหนะที่ไม่ได้ใช้งานแต่ใช้เป็นที่พัก
 • เหมืองใต้ดิน อุโมงค์เหมือง หรือทรัพย์สินภายในเหมืองหรืออุโมงค์ดังกล่าว
 • เขื่อนและคันกั้นน้ำ
 • ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • สายส่งและสายจ่ายที่ห่างจากที่พักเกิน 305 เมตร

 • กรณีหลักที่ไม่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน:

 • สงคราม การใช้กำลังโดยต่างประเทศ การปฏิวัติ การยึดอำนาจรัฐบาล สงครามกลางเมือง กบฏติดอาวุธ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกันหรือการจลาจล
 • ความเสียหายจากรังสี ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือวัสดุที่ปนเปื้อน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากวัสดุดังกล่าว ซึ่งไม่รวมถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของไอโซโทปกัมมันตรังสีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม
 • การก่อการร้าย
 • การใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้สารชีวภาพหรือสารเคมีที่เป็นพิษ
 • ความเสียหายต่อที่พักที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเข้าพักของผู้เข้าพักที่จองผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb
 • ความเสียหายที่เกิดจากการประพฤติผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของที่พัก
 • ฯลฯ
 • กรณีหลักที่ไม่ได้รับการชดเชย (ข้อสัญญาเกี่ยวกับการชดเชยความรับผิดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของเจ้าของที่พัก)


  • สงคราม การใช้กำลังโดยต่างประเทศ การปฏิวัติ การยึดอำนาจรัฐบาล สงครามกลางเมือง กบฏติดอาวุธ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกันหรือการจลาจล
  • ความเสียหายจากรังสี ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือวัสดุที่ปนเปื้อน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากวัสดุดังกล่าว ซึ่งไม่รวมถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของไอโซโทปกัมมันตรังสีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม
  • ความเสียหายที่เกิดจากการประพฤติผิดโดยเจตนาของเจ้าของที่พัก
  • ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดต่อญาติที่อาศัยอยู่กับเจ้าของที่พัก ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ญาติสำหรับความเสียหายต่อที่พักที่เจ้าของที่พักให้เช่าหรือได้รับมอบหมายให้จัดการ
  • ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดจากความบกพร่องทางร่างกายของพนักงานของเจ้าของที่พัก ในขณะที่ทำงานให้กับเจ้าของที่พัก
  • ในกรณีที่มีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายระหว่างเจ้าของที่พักและบุคคลอื่น ความรับผิดจะเป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุหรือความรับผิดที่เกิดจากน้ำเสียหรือการปล่อยก๊าซ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพที่ดำเนินการโดยทนายความ ทนายความที่ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชีภาษีอากร สถาปนิก ดีไซเนอร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ดินและเคหะสถาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการจดทะเบียน สัตวแพทย์ หรือบุคคลอื่นที่คล้ายกัน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากหรือความรับผิดที่เกิดจากการครอบครอง ใช้ หรือจัดการอากาศยาน รถยนต์ หรือเรือ หรือยานพาหนะที่อยู่นอกที่พัก ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือจัดการรถยนต์หรือเรือหรือยานพาหนะที่อยู่นอกที่พักขณะใช้เป็นที่พัก
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากหรือความรับผิดที่เกิดจากงานก่อสร้างของที่พักที่ให้เช่าหรือที่เจ้าของที่พักได้รับมอบหมายให้จัดการ เช่น การปรับปรุงใหม่ ต่อเติม หรือรื้อถอน ไม่รวมที่เจ้าของที่พักมีส่วนร่วมในการลงมือ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุหรือความรับผิดต่อความเสียหายของที่พักที่ให้เช่าหรือที่มอบหมายให้เจ้าของที่พักจัดการ อันเกิดจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย คลื่นสึนามิ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คล้ายกัน ยกเว้นกรณีที่เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้
  • ฯลฯ

 • สงคราม การใช้กำลังโดยต่างประเทศ การปฏิวัติ การยึดอำนาจรัฐบาล สงครามกลางเมือง กบฏติดอาวุธ หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกันหรือการจลาจล
 • ความเสียหายจากรังสี ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือวัสดุที่ปนเปื้อน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากวัสดุดังกล่าว ซึ่งไม่รวมถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการสลายตัวของนิวเคลียสอะตอมของไอโซโทปกัมมันตรังสีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม
 • ความเสียหายที่เกิดจากการประพฤติผิดโดยเจตนาของเจ้าของที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดต่อญาติที่อาศัยอยู่กับเจ้าของที่พัก ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ญาติสำหรับความเสียหายต่อที่พักที่เจ้าของที่พักให้เช่าหรือได้รับมอบหมายให้จัดการ
 • ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดจากความบกพร่องทางร่างกายของพนักงานของเจ้าของที่พัก ในขณะที่ทำงานให้กับเจ้าของที่พัก
 • ในกรณีที่มีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายระหว่างเจ้าของที่พักและบุคคลอื่น ความรับผิดจะเป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุหรือความรับผิดที่เกิดจากน้ำเสียหรือการปล่อยก๊าซ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพที่ดำเนินการโดยทนายความ ทนายความที่ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชีภาษีอากร สถาปนิก ดีไซเนอร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ดินและเคหะสถาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการจดทะเบียน สัตวแพทย์ หรือบุคคลอื่นที่คล้ายกัน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากหรือความรับผิดที่เกิดจากการครอบครอง ใช้ หรือจัดการอากาศยาน รถยนต์ หรือเรือ หรือยานพาหนะที่อยู่นอกที่พัก ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือจัดการรถยนต์หรือเรือหรือยานพาหนะที่อยู่นอกที่พักขณะใช้เป็นที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากหรือความรับผิดที่เกิดจากงานก่อสร้างของที่พักที่ให้เช่าหรือที่เจ้าของที่พักได้รับมอบหมายให้จัดการ เช่น การปรับปรุงใหม่ ต่อเติม หรือรื้อถอน ไม่รวมที่เจ้าของที่พักมีส่วนร่วมในการลงมือ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุหรือความรับผิดต่อความเสียหายของที่พักที่ให้เช่าหรือที่มอบหมายให้เจ้าของที่พักจัดการ อันเกิดจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย คลื่นสึนามิ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คล้ายกัน ยกเว้นกรณีที่เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้
 • ฯลฯ
 • การเคลมประกันภัย

  การเคลมประกันภัย

  การแจ้งอุบัติเหตุ


  หากเจ้าของที่พักสังเกตเห็นการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3 เจ้าของที่พักควรแจ้งให้ Airbnb ทราบทันทีเพราะอาจบังคับใช้ประกันภัยได้ ในทำนองเดียวกัน หากเจ้าของที่พักตระหนักถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเอง ควรแจ้งให้ Airbnb ทราบหากเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากติดต่อผู้เข้าพักครั้งแรก เพราะอาจบังคับใช้ประกันภัยได้

  คำขอส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย


  ภาพรวมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นนี้ยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย หากต้องการขอสำเนากรมธรรม์ประกันภัย โปรดติดต่อ Aon Japan Ltd. และระบุข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณ

  บริษัทรับประกันภัย


  Sompo Japan Insurance Inc.