AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

คุ้มครองรอบด้าน สำหรับโฮสต์ทุกคนฟรี ที่ Airbnb เท่านั้น

ประกันภัยความรับผิด $1M USD

คุ้มครองในกรณีที่ผู้เข้าพักหรือผู้เข้าร่วมบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก

คุ้มครองความเสียหาย $1M USD

คุ้มครองความเสียหายจากผู้เข้าพักหรือผู้เข้าร่วม ต่อที่พัก ข้าวของ และของมีค่าของคุณ

คุ้มครองความเสียหายจากสัตว์

หายใจสบายห่วง แม้เกิดความเสียหายโดยไม่คาดคิดจากผู้เข้าพัก 4 ขา ก็คุ้มครองให้

คุ้มครองค่าทำความสะอาดใหญ่

เราจะชดเชยค่าทำความสะอาดที่เกิดจากเหตุไม่คาดคิดให้คุณ

คุ้มครองการสูญเสียรายได้

Airbnb จะชดเชยรายได้ที่หายไป หากความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ต้องยกเลิกการจองที่ยืนยันแล้ว

ช่วงเวลารายงาน 14 วัน

คุณมีเวลา 14 วันในการรายงานความเสียหาย ถึงแม้จะมีการจองต่อเนื่อง

รับเงินชดเชยเร็วขึ้น

โฮสต์จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผู้เข้าพักหรือผู้เข้าร่วมเร็วขึ้น (เฉลี่ย 9 วัน)

สายด่วนสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น

สายด่วนรับการสนับสนุนสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่นโดยเฉพาะ

มีแค่ Airbnb เท่านั้นที่ให้ AirCover ได้

Airbnbคู่แข่ง
ประกันภัยความรับผิด $1M USD
คุ้มครองความเสียหาย $1M USD
คุ้มครองความเสียหายจากสัตว์
คุ้มครองค่าทำความสะอาดใหญ่
คุ้มครองการสูญเสียรายได้
ช่วงเวลารายงาน 14 วัน
รับเงินชดเชยเร็วขึ้น
สายด่วนสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น
สิทธิประโยชน์ AirCover เมื่อเทียบกับความคุ้มครองฟรีของคู่แข่งชั้นนำ
คุ้มครองฟรีทุกครั้งที่ให้เช่าที่พักหรือจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

เรามีคำตอบให้คุณ

ยังไม่เจอข้อมูลที่ต้องการใช่ไหม? ลองไปดูที่ศูนย์ช่วยเหลือ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirCover และรายละเอียดทั้งหมด พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขได้

มาเป็นโฮสต์กับ Airbnb กัน

มากับเรา เดี๋ยวเราจะช่วยเอง ทุกขั้นตอน