สรุปข้อมูลประกันภัยในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

สรุปข้อมูลประกันภัยในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์คืออะไร?

โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มอบความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมหรือบุคคลที่ 3 เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สินของผู้จัดซึ่งเกิดระหว่างการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่นมอบความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ที่ออกโดย Sompo Japan Insurance Inc. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การส่งคำขอชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายใต้โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มีวิธีการดังนี้

ประเทศที่มีการคุ้มครอง
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ครอบคลุมผู้จัดทั่วโลก ยกเว้นเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่นจะมีกรมธรรม์แยกต่างหาก ซึ่งออกให้โดย Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขความคุ้มครองแตกต่างกัน

ประเทศที่มีการคุ้มครอง
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ครอบคลุมผู้จัดทั่วโลก ยกเว้นเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่นจะมีกรมธรรม์แยกต่างหาก ซึ่งออกให้โดย Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขความคุ้มครองแตกต่างกัน

ประเทศที่มีการคุ้มครอง
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ครอบคลุมผู้จัดทั่วโลก ยกเว้นเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่นจะมีกรมธรรม์แยกต่างหาก ซึ่งออกให้โดย Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขความคุ้มครองแตกต่างกัน

ความคุ้มครองจะเริ่มและสิ้นสุดตอนไหน?

กรมธรรม์ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ฉบับปัจจุบันมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2023 และจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2024

ใครมีสิทธิได้รับความคุ้มครองบ้าง?
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะคุ้มครองผู้จัดหากเกิดการเคลมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์

เอ็กซ์พีเรียนซ์ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เสนอและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ลงประกาศเอ็กซ์พีเรียนซ์ในเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

นิยามของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยังครอบคลุมถึง:

(1) บุคคลที่ 3 ซึ่งรับผิดชอบกำหนดการหรือดูแลการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ผู้เข้าร่วม Airbnb อย่างน้อย 1 รายการ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์โดยตรง และ

(2) ผู้ช่วยจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พีเรียนซ์ และบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ตามสัญญาที่ทำกับผู้จัด

ใครมีสิทธิได้รับความคุ้มครองบ้าง?
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะคุ้มครองผู้จัดหากเกิดการเคลมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์

เอ็กซ์พีเรียนซ์ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เสนอและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ลงประกาศเอ็กซ์พีเรียนซ์ในเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

นิยามของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยังครอบคลุมถึง:

(1) บุคคลที่ 3 ซึ่งรับผิดชอบกำหนดการหรือดูแลการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ผู้เข้าร่วม Airbnb อย่างน้อย 1 รายการ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์โดยตรง และ

(2) ผู้ช่วยจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พีเรียนซ์ และบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ตามสัญญาที่ทำกับผู้จัด

ใครมีสิทธิได้รับความคุ้มครองบ้าง?
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะคุ้มครองผู้จัดหากเกิดการเคลมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์

เอ็กซ์พีเรียนซ์ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เสนอและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ลงประกาศเอ็กซ์พีเรียนซ์ในเว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

นิยามของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ยังครอบคลุมถึง:

(1) บุคคลที่ 3 ซึ่งรับผิดชอบกำหนดการหรือดูแลการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ผู้เข้าร่วม Airbnb อย่างน้อย 1 รายการ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์โดยตรง และ

(2) ผู้ช่วยจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พีเรียนซ์ และบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ตามสัญญาที่ทำกับผู้จัด

ข้อจำกัดความรับผิด
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มอบความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านเยนต่อเหตุการณ์

ข้อจำกัดความรับผิด
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มอบความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านเยนต่อเหตุการณ์

ข้อจำกัดความรับผิด
โปรแกรมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มอบความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านเยนต่อเหตุการณ์

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ครอบคลุมอะไร?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ครอบคลุมอะไร?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ครอบคลุมอะไร?

ข้อยกเว้นหลักของประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์:

 • ความรับผิดที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้จัด
 • ความรับผิดที่เกิดจากสงคราม การใช้กำลังทหารต่างประเทศ การปฏิวัติ การจราจล การก่อความไม่สงบ หรือการกบฏด้วยอาวุธ
 • ความรับผิดต่อญาติพี่น้องของผู้จัด
 • ความรับผิดที่เกิดจากความบกพร่องทางร่างกายของพนักงานของผู้จัด ในขณะที่ทำงานให้กับผู้จัด
 • ความรับผิดที่เกิดจากการระบายน้ำหรือไอเสีย
 • ความรับผิดที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับความเสียหายระหว่างผู้จัดและผู้อื่น
 • ความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์ แร่ใยหิน และมลพิษ
 • ความเสี่ยงจากอาชีพการงาน
 • ความรับผิดที่เกิดจากความเป็นเจ้าของ การใช้งาน และการบำรุงรักษาอากาศยานหรือรถยนต์ หรือความเป็นเจ้าของ การใช้งาน และการบำรุงรักษายานพาหนะทางน้ำหรือยานพาหนะภายนอกสถานที่
 • ความรับผิดต่อสินค้าหรืออาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความครอบครองของผู้จัด หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความครอบครองของผู้จัดและอยู่ภายนอกสถานที่
 • ความรับผิดที่เกิดจากความเสียหายต่อวัสดุที่จะจัดส่ง ฯลฯ
 • การเคลมประกันภัย
  โปรดแจ้ง Airbnb ทันทีหากคุณตระหนักว่ามีการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

  การเคลมประกันภัย
  โปรดแจ้ง Airbnb ทันทีหากคุณตระหนักว่ามีการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

  การเคลมประกันภัย
  โปรดแจ้ง Airbnb ทันทีหากคุณตระหนักว่ามีการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้
  ภาพรวมประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์นี้ยังไม่ครอบคลุมเงื่อนไขทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย หากต้องการขอสำเนากรมธรรม์ประกันภัย โปรดติดต่อ Aon Japan Ltd. และระบุข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณ