ข้ามไปยังเนื้อหา
จัดประสบการณ์ใน Airbnb
สร้างรายได้ด้วยการนำผู้คนทำกิจกรรมที่คุณรัก
ประสบการณ์คืออะไร?
ประสบการณ์คือกิจกรรมที่เป็นมากกว่าทัวร์หรือคลาสทั่วๆ ไป ซึ่งออกแบบและนำโดยคนท้องถิ่นทั่วโลก อวดเมือง งานฝีมือ กิจกรรมเพื่อสังคม หรือวัฒนธรรมของเมืองด้วยการจัดประสบการณ์