ข้ามไปยังเนื้อหา
Camera bluLetto matrimoniale
ห้องส่วนตัว ใน อพาร์ทเมนท์

Camera BLU con vista mare

Lilian And Gianni Grillo

Camera BLU con vista mare

ผู้เข้าพัก 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
ห้องน้ำ 1 ห้อง
ผู้เข้าพัก 2 คน
1 ห้องนอน
1 เตียง
ห้องน้ำ 1 ห้อง

Nel centro storico di Trapani, terzo piano, ampio appartamento di 270m² si trova la camera BLU. Ha 2 balconi di cui 1 con vista mare. La camera ha un letto matrimoniale e all'occorrenza si può aggiungere un letto singolo.

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ
สิ่งจำเป็น
เครื่องซักผ้า
WiFi
ห้องครัว
ไม้แขวนเสื้อ

กฎของที่พัก

vi è una tassa di soggiorno aggiuntiva e pari a €1 per persona e per notte sino ad un massimo di 5 notti

Art. 1
Oggetto del regolamento e istituzione dell'imposta
1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del
D.Lgs. 44 del (PHONE NUMBER HIDDEN) e disciplina l'Imposta di Soggiorno;
2. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo
2011 n. 23
Art. 2
Presupposto, soggetto passivo dell'imposta, esenzioni e riduzioni
1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed
extralberghiere per tali intendendosi a titolo esemplificativo: quelle previste dalla Legge Regionale 6
aprile 1996, n. 27, art. 3 e s.m.i ( alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le
vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini), nonché, appartamenti ammobiliati per
uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture
di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Trapani.
2. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 1, e non
risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Trapani.
3. Sono esenti da imposta:
a. i minori di anni 10;
b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà
dell'Amministrazione comunale di Trapani;
c. coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in
quelli contermini;
d. i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92;
e. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in
quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
f. entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in
quelli contermini;
g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti. L'esenzione si
applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
h. i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o
emergenze ambientali;
i. gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del
fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
l. volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
m. partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati
dall'amministrazione Comunale di Trapani;
n. componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate
dall'Amministrazione Comunale di Trapani;
o. coloro che soggiornano nei periodi dal 10 gennaio al 20 marzo e dal 1 novembre al 20 dicembre.
L'esenzione di cui ai punti c, e ed f è subordinata alla presentazione al gestore della struttura
ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del
degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L'esenzione di cui al punto d è subordinata alla presentazione della relativa certificazione.
3
Le esenzioni di cui ai punti m ed n è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita
certificazione rilasciata dal Comune di Trapani attestante le generalità dei partecipanti.
4. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:
Partecipanti a gite scolastiche;
Gruppi organizzati di almeno 40 persone;
Componenti di gruppi sportivi.
Art. 3
Misura dell'imposta
1. L'imposta di soggiorno è applicata – in base all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011- secondo criteri
di gradualità, in proporzione al prezzo, nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella stessa
struttura ricettiva.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con
colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), relativo al singolo pernottamento di 1
persona:
a) fascia da € 1,00 a € 35,00;
b) fascia da € 35,01 a € 70,00;
c) fascia oltre € 70,00
La misura dell'imposta associata alle fasce di prezzo di cui sopra è modificabile con apposito atto della
Giunta comunale, nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si
applica l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a
tributi.
Art. 4
Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente
1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura
ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il
soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla
struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1,
comma 161, della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato
pagamento del tributo.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al
gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo (modulo A, allegato a questo Regolamento). Il rifiuto
anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51,65 ad
euro 500,00, prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al
capo I, sez.I e II, della legge n. 689/81.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le
modalità di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della Legge n. 296/06 e sanzionato con irrogazione
della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del D.Lgs. n. 471/97).
4. In caso di contenzioso è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.
5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di compilare e sottoscrivere il modulo “Dichiarazione di
omesso versamento dell'imposta di soggiorno" ( Modulo A) il gestore della struttura ricettiva dandone
comunicazione al Comune di Trapani ed è sollevato da qualsiasi responsabilità civile o penale.
4
Art. 5
Obblighi del gestore della struttura ricettiva
1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che
soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine, il gestore è tenuto a:
a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza
del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
b) trasmettere al Comune, su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma
digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell'Amministrazione
comunale, una dichiarazione periodica in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per
la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La
dichiarazione, ovvero l'alternativa trasmissione di dati non appena definita dall'Amministrazione,
deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo periodo. Il gestore dovrà conservare
la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di
eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
I periodi oggetto di dichiarazione, fermo restando l'esenzione prevista all'art. 2, comma 3, lettera o,
sono i seguenti:
01 gennaio - 31 maggio;
01 giugno - 31 agosto;
01 settembre - 31 dicembre.
c) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine del periodo di cui alla precedente lettera b), l'imposta
di soggiorno riscossa nel periodo oggetto di dichiarazione o di flusso, su apposito conto corrente
postale e/o con le altre modalità di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo allegato a questo
regolamento e trasmetterlo – entro 3 giorni lavorativi - all'Ufficio Tributi del Comune. A tal fine al
presente regolamento sono allegati i relativi moduli: il modulo A è quello da far compilare all'ospite;
il modulo B dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perché in
tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 51,65 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con
l'osservanza delle norme di cui al capo I, sez. I e II, della legge n. 689/81.
Art. 6
Attività di controllo
1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al
Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione
dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso
le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni periodiche (e relativi versamenti) effettuate dalla
struttura stessa nei 5 anni precedenti.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le
violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicata all'articolo 4, comma 2, e
all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento.
5
Art. 7
Gettito dell'imposta
1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, è
destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Art. 8
Obbligo di informazione
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti,
mediante affissione di appositi cartelli anche in lingue veicolari (inglese, francese, tedesco, spagnolo),
dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno.
L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal
gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.
Art. 9
Riscossione coattiva
1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non
versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con
gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
Art. 10
Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può
essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle
prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della
scadenza del termine per il versamento, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del
funzionario comunale responsabile dell'imposta.
Art. 11
Funzionario Responsabile dell'Imposta
1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di
soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla
gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Sono demandati alla Giunta Comunale le modalità e le forme di costituzione di un tavolo tecnico
composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonchè
al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell' imposta.
6
2. Al regolamento sono allegati i moduli da utilizzare in caso di omesso pagamento dell'imposta da parte
dell'ospite (moduli A e B di cui all'art. 4, comma 2, ed art. 5, comma 2, lett. d).
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

สถานะว่าง

7 ความคิดเห็น

ความถูกต้อง
การสื่อสาร
ความสะอาด
ตำแหน่งที่ตั้ง
เช็คอิน
ค่า
โพรไฟล์ผู้ใช้ Zoey
Zoey
มิถุนายน 2017
Pros: location is great. You can walk anyway in the old city and just literally steps away from the port and bus station. Apartment is bright and roomy and well decorated. Cons: The noise gets very loud at night and runs till 3 to 4am and we were unable to sleep. Not sure if thi…
โพรไฟล์ผู้ใช้ Linda
Linda
มกราคม 2017
Gemütliches großes Zimmer, sauber, Lage ideal mitten in der Stadt.
โพรไฟล์ผู้ใช้ Niccolò
Niccolò
กันยายน 2016
Grandi, luminosi e puliti sia l'appartamento che la camera. posizione perfetta per visitare il centro e imbarco per le isole Egadi. Purtroppo la camera che avevo era prorpio sopra la piazza dove un locale mette musica forte fino a tarda notte. Per problemi di "overbooking" le u…
โพรไฟล์ผู้ใช้ Lilian And Gianni Grillo
คำตอบจาก Lilian And Gianni Grillo:
Il locale che mette musica molto alta la notte ha già ricevuto più di una sanzione. consigliamo i nostri ospiti che qualora si verifica questo caso, che avviene non tutti i sabato sera, di contattarci o di contattare direttamente la polizia, carabinieri e vigili urbani, altrimento li contattatiamo noi l'appartamento è molto richiesto e per via di di ciò siamo andati in overbooking (tutto ciò dovuto anche a problemi del sistema di airbnb che a volte non funziona) Niccolò è stato quindi trasferito in un altro alloggio, eccellente e che piace molto ai nostri ospiti, in zona centrale nella città nuova e facilmente collegabile con tutto. Niccolò ha pagato la modica cifra di €15 per notte, tutto incluso. sia il primo alloggio che il secondo hanno tariffe più elevate. per esempio il secondo costa €30 per notte ma lo abbiamo offerto a metà prezzo a NIccolò
กันยายน 2016
โพรไฟล์ผู้ใช้ Amelia
Amelia
กันยายน 2016
Trapani é un gioiello e soggiornare nella stanza blu é la ciliegina sulla torta. Viaggiavo da sola, per la prima volta. Essere accolti dai padroni di casa, in questo appartamento, mi ha permesso di essere completamente a mio agio. La casa, dal sapore tipico, enorme, inondata d…
โพรไฟล์ผู้ใช้ Marine
Marine
สิงหาคม 2016
Very well placed in the city center and especially in front of the departure for the Egades Island
โพรไฟล์ผู้ใช้ Valentina
Valentina
สิงหาคม 2016
Puntuale preciso, mi ha dato informazioni e consigli e si é reso disponibile per eventuali bisogni. La posizione é ottima sia per il centro sia per prendere gli aliscafi per le isole. Il quartiere é vivace.
โพรไฟล์ผู้ใช้ Juliano
Juliano
มิถุนายน 2016
Perfetto

เจ้าของที่พักรายนี้มี 101 ความคิดเห็นสำหรับที่พักอื่น

ดูรีวิวอื่น

ให้เช่าที่พักโดย Lilian And Gianni Grillo

Trapani, อิตาลีเข้าร่วมตั้งแต่ พฤศจิกายน 2013
โพรไฟล์ผู้ใช้ Lilian And Gianni Grillo
108 รีวิว
ยืนยัน
Gianni The founder and the mastermind behind EasyTrapani - a result of his love for the city and the region. Passionate about historical, cultural and enogastronomic tourism. Believes that every vacation and trip should be a unique and personalised experience - fulfilling your…
ภาษา: Deutsch, English, Español, Italiano, Magyar, Polski, Svenska
อัตราการตอบกลับ: 22%
เวลาตอบ: 2-3 วันหรือมากกว่านั้น
สื่อสารผ่าน Airbnb เท่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องการชำระเงินของคุณ อย่าโอนเงินหรือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

บริเวณใกล้เคียง

กดคีย์ลูกศรลงเพื่อตอบโต้กับปฏิทินและเลือกวันที่ กดคีย์เครื่องหมายคำถามเพื่อรับทางลัดคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนวันที่

เช็คอิน

กดคีย์ลูกศรลงเพื่อตอบโต้กับปฏิทินและเลือกวันที่ กดคีย์เครื่องหมายคำถามเพื่อรับทางลัดคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนวันที่

เช็คเอาท์
คุณจะยังไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่พักคล้ายกัน