คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

การกลั่นกรองรีวิวจากข้อพิพาทของ Airbnb

เนื่องจากชุมชนและผลิตภัณฑ์ Airbnb มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงมุ่งมั่นอัพเดทนโยบายนี้เมื่อจำเป็น เพื่อช่วยให้รีวิวสะท้อนประสบการณ์ที่โฮสต์ ผู้เข้าพัก และผู้เข้าร่วมได้ประสบพบเจอแบบตรงไปตรงมา

เราเชื่อว่าระบบรีวิวที่ดีจะต้องเคารพและปกป้องข้อเสนอแนะที่มาจากใจชุมชน ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการลบรีวิว อ่านนโยบายเกี่ยวกับรีวิว Airbnb ได้ทั้งฉบับ แต่โดยสรุปแล้วเราจะลบรีวิวในกรณีที่:

กลั่นกรองจากความลำเอียง

รีวิวที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเป็นกลางจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนของเรา Airbnb จะลบรีวิวที่มีอคติไม่เหมาะสมออก ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้รีวิวพยายามขู่กรรโชกผู้ที่ได้รับรีวิว มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือแข่งขันกับผู้ที่ได้รับรีวิว

การขู่กรรโชกหรือมีสิ่งจูงใจ

Airbnb ไม่อนุญาตให้ใช้รีวิวในทางที่ผิดด้วยการใช้หรือตอบกลับรีวิว เพื่อบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ

รวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่ใช้ Airbnb ทำสัญญาจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้ได้รีวิวเชิงบวก หรือขู่ว่าจะให้รีวิวเชิงลบหากไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ การละเมิดอาจส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณถูกจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้งาน

นโยบายนี้ห้ามมิให้:

  • ผู้เข้าพักขู่ว่าจะใช้รีวิวหรือคะแนนเพื่อบังคับให้เจ้าของที่พักคืนเงิน จ่ายค่าชดเชยเพิ่ม หรือเขียนรีวิวดีๆ ให้ผู้เข้าพัก
  • เจ้าของที่พักขอให้ผู้เข้าพักเขียนรีวิวดีๆ ให้คะแนนดาว หรือแก้ไขรีวิว เพื่อแลกกับการคืนเงินให้บางส่วนหรือเต็มจำนวน หรือการเขียนรีวิวดีๆ ถึงผู้เข้าพัก และจะเสนอให้พักฟรีหรือมอบส่วนลด เพื่อแลกกับการแก้ไขรีวิวเดิมของผู้เข้าพักไม่ได้ด้วย
  • เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักขอให้ผู้อื่นกระทำการเฉพาะที่เกี่ยวกับรีวิว เพื่อแลกกับการระงับข้อพิพาท

นโยบายนี้อนุญาตให้:

  • ผู้เข้าพักพูดคุยถึงปัญหากับเจ้าของที่พักได้ก่อนเขียนรีวิว
  • เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักขอเงินคืนหรือให้ชำระเงินเพิ่ม และเขียนรีวิวได้ แต่จะต้องไม่นำรีวิวมาใช้ข่มขู่เพื่อครอบงำการตัดสินใจ
  • เจ้าของที่พักขอให้ผู้เข้าพักเขียนรีวิวดีๆ หรือให้คะแนนที่สะท้อนประสบการณ์เชิงบวกแบบตรงไปตรงมา
  • เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักแก้ไขรีวิวภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เราจะลบรีวิวที่มีสัญญาณว่าการจองนั้นมุ่งเพื่อเพิ่มคะแนนโดยรวมของบุคคลนั้น หรือสงสัยว่าจะไม่เคยมีการเข้าพักจริง

และไม่อนุญาตให้รับคำขอจองปลอมเพื่อแลกกับรีวิวดีๆ สร้างบัญชีใหม่เพื่อเขียนรีวิวให้ตัวเองหรือที่พัก หรือมอบสิ่งของมีค่าเพื่อแลกกับรีวิวเชิงบวก การละเมิดอาจส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณถูกจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้งาน

รีวิวของคู่แข่ง

เราไม่อนุญาตให้คู่แข่ง (เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ ที่พัก หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์) เขียนรีวิวที่เป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นจองที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือเชียร์ให้ไปหาที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์จากที่อื่นแทน การละเมิดอาจส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณถูกจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้งาน

การละเมิดนโยบายห้ามจัดปาร์ตี้

ในบางสถานการณ์ เราอาจลบรีวิวของผู้เข้าพักที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเข้าพัก เราวางใจให้เจ้าของที่พักออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและงดจัดปาร์ตี้ก่อนที่จะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือก่อความรำคาญต่อเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าการงดจัดปาร์ตี้อาจส่งผลให้เจ้าของที่พักได้รับรีวิวแย่ๆ อย่างไม่เป็นธรรม รีวิวของผู้เข้าพักจะถูกลบออก เมื่อเจ้าของที่พักส่งเอกสารหลักฐานการละเมิดนโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์แบบเถียงไม่ออกมาให้อย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้เกิดการแทรกแซงและลดผลกระทบจากรีวิวที่ลำเอียง อย่างไรก็ตาม รีวิวดังกล่าวจะไม่ถูกลบหากมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวพันอย่างสูงกับผู้เข้าพักคนต่อไป

กลั่นกรองจากความเกี่ยวข้อง

รีวิวจะให้รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการตัดสินใจจองของสมาชิกชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อผู้เขียนรีวิวบอกเล่าประสบการณ์ตามความเป็นจริง พร้อมแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา

หากรีวิวนั้นไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ในฐานะโฮสต์หรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม หรืออยู่เหนือการควบคุมของผู้ที่ได้รับรีวิว ทีมกลั่นกรองของเราจะพิจารณาความเกี่ยวข้องของรีวิวด้วยการประเมินดังนี้

  1. รีวิวสะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนรีวิวและแสดงมุมมองส่วนตัวใช่ไหม?
  2. รีวิวเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชน Airbnb คนอื่นหรือเปล่า? แล้วมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโฮสต์ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม ที่พัก หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ช่วยในการตัดสินใจจองของผู้อื่นหรือไม่?

หาก Airbnb พิจารณาว่ารีวิวนั้นไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม ที่พัก หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ รีวิวก็จะถูกลบออก รีวิวที่มีข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกลบออกด้วย แต่เฉพาะกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจจองของสมาชิกชุมชน

ตัวอย่างแสดงความเกี่ยวข้องว่าเป็นการละเมิดหรือไม่

ไม่เกี่ยวข้อง: "อย่าไว้ใจคนขับแท็กซี่ในเมืองนี้ เพราะชอบพาไปอ้อม"

เกี่ยวข้อง: "อย่าไว้ใจคนขับแท็กซี่ในเมืองนี้ เพราะชอบพาไปอ้อม แถมตอนมาถึง ที่พักนี้ก็ดูโทรมสุดๆ ส่วนเจ้าของที่พักก็ไม่เคยตอบเลย เวลาขอความช่วยเหลือ"

ไม่เกี่ยวข้อง: "ผู้เข้าพักรายนี้ขี้โกหก ไม่มีทางที่เธอจะเป็นหมอตัวจริงหรอก"

เกี่ยวข้อง: "ผู้เข้าพักมาเช็คอินช้า แถมหาว่าฉันตื่นสายจนเธอเข้าที่พักไม่ได้ หยาบคาย ทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างตลอดการเข้าพัก ฉันไม่ชอบที่เธอแสดงมารยาทแบบนี้เลย"

กลั่นกรองจากการจองที่ถูกยกเลิก

Airbnb จะให้คุณโพสต์รีวิวสำหรับการจองที่ถูกยกเลิกได้หลัง 12:00 น. ของวันเช็คอิน ข้อกำหนดดังกล่าวจะช่วยให้เรารวบรวมข้อเสนอแนะตามช่วงเวลาสำคัญของประสบการณ์การเดินทางได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร การละเมิดกฎของที่พัก ปัญหาเกี่ยวกับการเช็คอินที่พัก ฯลฯ

หากตัดสินใจที่จะเขียนรีวิวสำหรับการจองที่ถูกยกเลิก ขอให้แน่ใจว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ Airbnb โดยตรงจริงๆ ในกรณีที่ Airbnb ยืนยันได้ว่ามีผู้เขียนรีวิวสำหรับการจองที่ถูกยกเลิก โดยไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของเรา (เช่น ผิดหวังจากการถูกยกเลิกเที่ยวบิน ฯลฯ) รีวิวนั้นจะถูกลบออก

การจองที่ถูกยกเลิก

ในบางกรณี ผู้เข้าพักอาจมีตัวเลือกให้โพสต์รีวิวสำหรับการจองบางรายการที่ถูกยกเลิกหลัง 12:00 น. ในวันเช็คอิน

หากตัดสินใจที่จะเขียนรีวิวสำหรับการจองที่ถูกยกเลิก ขอให้แน่ใจว่าเป็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ Airbnb โดยตรงจริงๆ เช่น การสื่อสาร การละเมิดกฎของที่พัก ปัญหาเกี่ยวกับที่พักตอนเช็คอิน เป็นต้น โปรดทราบว่าหากไม่ได้เช็คอิน คุณไม่ควรให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความคุ้มค่า เราอาจลบรีวิวที่เขียนถึงการจองที่ถูกยกเลิก หากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่มีประโยชน์กับชุมชนของเรา (เช่น ระบายความหงุดหงิดจากเที่ยวบินที่ยกเลิก เป็นต้น) หรือผู้เข้าพักยกเลิกการจองอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของตนใน Airbnb

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน