ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

นโยบายด้านเนื้อหาของ Airbnb คืออะไร

การโพสต์เนื้อหาในพื้นที่สาธารณะใน Airbnb เป็นการยินยอมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเหล่านี้และนโยบายทั้งหมดของ Airbnb เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดที่ละเมิดแนวปฏิบัติเหล่านี้ เงื่อนไขการให้บริการของเรา มาตรฐานชุมชนของเรา หรือมีเหตุอันสมควรอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากมีการละเมิดซ้ำๆ หรือร้ายแรง เราอาจระงับหรือปิดใช้งานบัญชีนั้นถาวร

คุณจะรายงานเนื้อหาโดยตรงหรือจะติดต่อเรา เพื่อรายงานเนื้อหาที่ละเมิดแนวปฏิบัตเหล่านี้ก็ได้

ห้ามมิให้โพสต์เนื้อหาต่อไปนี้ใน Airbnb:

 • เนื้อหาที่มีจุดประสงค์เพื่อโฆษณาเท่านั้นหรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ รวมถึงโลโก้บริษัท ลิงค์ หรือชื่อบริษัท
 • สแปม การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ หรือเนื้อหาที่แชร์ซ้ำๆ อันก่อให้เกิดความรำคาญ
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ หรือคุกคาม
 • เนื้อหาแบ่งแยก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา)
 • การพยายามปลอมเป็นบุคคล บัญชี หรือองค์กรอื่น รวมถึงตัวแทนของ Airbnb
 • เนื้อหาผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลหรือองค์กรอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในความเป็นส่วนตัว
 • เนื้อหาที่ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงหรือผลของการสืบสวนของ Airbnb
 • เนื้อหาที่ทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของที่พักหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อบุคคลแก่สมาชิกชุมชน Airbnb

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นลักษณะการละเมิดของเนื้อหาประเภทต่างๆ ใน Airbnb:

ชื่อที่พัก

 • ชื่อที่พักที่ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทที่พัก สไตล์ หรือประสบการณ์
 • ชื่อที่พักที่มีสัญลักษณ์หรืออิโมจิ

หน้าที่พักหรือหน้าโพรไฟล์

 • ที่พักหรือโพรไฟล์ที่มีรายละเอียดฉ้อโกง เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

ศูนย์ชุมชน

 • เนื้อหาที่นอกประเด็น ไม่เป็นคำถาม หรือไม่ให้ความรู้ต่อคำถามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในวงกว้าง
 • การคุกคามหรือโจมตีสมาชิกชุมชนซ้ำๆ

รีวิว

 • รีวิวที่ไม่ได้สะท้อนประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เขียนหรือผู้ร่วมเดินทาง
 • รีวิวที่มีแรงจูงใจจากการสัญญาว่าจะให้เงิน บริการเพิ่มเติม หรือส่วนลด
 • รีวิวที่เป็นผลจากการขู่กรรโชก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายการกรรโชกของเรา)

URL ที่กำหนดเอง

 • เจ้าของที่พักดีเด่นใน Airbnb สร้าง URL ที่กำหนดเองให้ที่พักได้แห่งเดียว และเจ้าของที่พักที่ใช้เครื่องมือให้เช่าที่พักแบบมืออาชีพสร้าง URL สำหรับหน้าการตลาดสำหรับมืออาชีพได้
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย URL ที่กำหนดเอง