ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายเนื้อหาของ Airbnb

  การโพสต์เนื้อหาลงบน Airbnb เป็นการยอมรับว่าคุณตกลงปฏิบัติตามนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดนโยบายเงื่อนไขการให้บริการ มาตรฐานชุมชน นโยบายการรีวิว หรือด้วยเหตุผลอื่น ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

  ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือรุนแรง เราอาจระงับหรือปิดการใช้งานบัญชีที่เป็นปัญหาอย่างถาวร

  คุณจะรายงานการละเมิดนโยบายนี้ที่เนื้อหาโดยตรง หรือติดต่อเราก็ได้

  เนื้อหาต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ใน Airbnb:

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณาหรือในเชิงการค้าอื่นเพียงอย่างเดียว รวมถึงโลโก้บริษัท ลิงค์ หรือชื่อบริษัท
  • สแปม การติดต่อที่ไม่เป็นที่ต้องการ หรือเนื้อหาที่แชร์ซ้ำๆ ในลักษณะก่อกวน
  • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือที่มีเนื้อหาทางเพศชัดเจน ใช้ความรุนแรง ภาพกราฟิก คุกคาม หรือก่อกวน
  • เนื้อหาที่มีการเลือกปฏิบัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา)
  • การปลอมแปลงเป็นบุคคล บัญชี หรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงตัวแทนของ Airbnb
  • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว
  • เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญของบุคคลอื่น รวมถึงเนื้อหาที่ระบุตำแหน่งที่พักไว้ชัดเจน

  เนื้อหาประเภทต่อไปนี้เป็นการละเมิดนโยบายแบบเจาะจง:

  ชื่อที่พัก

  • ชื่อที่พักที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทที่พัก สไตล์ หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • ชื่อที่พักที่มีสัญลักษณ์หรืออิโมจิ

  หน้าที่พักหรือโพรไฟล์

  • ที่พักและโพรไฟล์ที่แสดงข้อมูลอันเป็นการฉ้อโกง เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

  ศูนย์ชุมชน

  • เนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในหัวข้อ ไม่ใช่ข้อซักถาม หรือไม่ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีการพูดคุยกันเป็นวงกว้าง
  • การก่อกวนหรือพุ่งเป้าที่สมาชิกชุมชนซ้ำๆ

  รีวิว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรีวิวของ Airbnb

  • รีวิวที่ไม่เป็นกลางและมีลักษณะของการขู่กรรโชก/การให้สิ่งจูงใจ การขัดผลประโยชน์ หรือการแข่งขันโดยตรง
  • รีวิวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพัก ที่พัก หรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ จะถูกลบออก รีวิวที่มีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ ก็จะถูกลบออกด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นการแจ้งให้สมาชิกชุมชนรายอื่นทราบถึงการตัดสินใจจองอย่างมีนัย

  URL ที่กำหนดเอง

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?