ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายเนื้อหาของ Airbnb

  การโพสต์เนื้อหาลงบน Airbnb เป็นการยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ มาตรฐานชุมชน นโยบายรีวิว หรือด้วยเหตุผลอื่น ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

  ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือรุนแรง เราอาจระงับหรือปิดใช้งานบัญชีดังกล่าว

  หากพบเห็นเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ โปรดรายงานปัญหาโดยตรงหรือติดต่อเรา

  เนื้อหาที่ไม่อนุญาตใน Airbnb:

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ เป็นการเฉพาะ ได้แก่ โลโก้บริษัท ลิงค์ หรือชื่อบริษัท
  • สแปม การติดต่อไม่พึงประสงค์ หรือเนื้อหาที่แชร์ซ้ำๆ ในลักษณะก่อกวน
  • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือมีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง บรรยายหรือแสดงภาพความรุนแรง คุกคาม หรือข่มขู่
  • เนื้อหาที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Airbnb)
  • การปลอมแปลงเป็นบุคคล บัญชี หรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงตัวแทนของ Airbnb
  • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว
  • เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของบุคคลอื่น รวมถึงเนื้อหาที่ชี้ให้ทราบถึงที่ตั้งของที่พัก

  การละเมิดนโยบาย

  การละเมิดนโยบายตามประเภทเนื้อหา:

  ชื่อที่พัก

  • แสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับประเภทที่พัก สไตล์ หรือประสบการณ์ที่จะได้รับ
  • ใช้อิโมจิหรือสัญลักษณ์

  หน้าที่พักหรือโพรไฟล์

  • หน้าที่พักและโพรไฟล์แสดงข้อมูลเท็จ ปลอมแปลง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด

  ศูนย์ชุมชน

  • เนื้อหาอยู่นอกประเด็น ไม่ใช่ข้อซักถาม หรือไม่ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีการพูดคุยกัน
  • ก่อกวนหรือมุ่งโจมตีสมาชิกชุมชนซ้ำๆ

  รีวิว

  • รีวิวที่ไม่เป็นกลางหรือส่อถึงการเรียกรับเงิน/การให้ผลตอบแทน การขัดผลประโยชน์ หรือการแข่งขันโดยตรง
  • เราอาจลบรีวิวออก หากพบว่าข้อมูลในรีวิวไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่พัก/ผู้เข้าพัก ที่พัก หรือประสบการณ์ที่ได้รับ รีวิวที่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกลบออกด้วย แต่เฉพาะกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจจองของสมาชิกชุมชน

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายรีวิวของ Airbnb และวิธีไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งจากการรีวิว

  URL ที่กำหนดเอง

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?