คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายเนื้อหาของ Airbnb

การโพสต์เนื้อหาลงบน Airbnb เป็นการยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ เราขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ มาตรฐานชุมชน นโยบายรีวิว หรือด้วยเหตุผลอื่น ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือรุนแรง เราอาจระงับหรือปิดใช้งานบัญชีดังกล่าว

หากพบเห็นเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ โปรดรายงานปัญหาโดยตรงหรือติดต่อเรา

เนื้อหาที่ไม่อนุญาตใน Airbnb:

 • เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อโฆษณาหรือมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ รวมถึงโลโก้ ลิงค์ หรือชื่อบริษัท
 • สแปม การติดต่อไม่พึงประสงค์ หรือเนื้อหาที่แชร์ซ้ำๆ ในลักษณะก่อกวน
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือมีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง บรรยายหรือแสดงภาพความรุนแรง คุกคาม หรือข่มขู่
 • เนื้อหาที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Airbnb)
 • การปลอมแปลงเป็นบุคคล บัญชี หรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงตัวแทนของ Airbnb
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นส่วนตัว
 • เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของบุคคลอื่น รวมถึงเนื้อหาที่ชี้ให้ทราบถึงที่ตั้งของที่พัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาและไวรัสโคโรนา

การละเมิดนโยบาย

การละเมิดนโยบายตามประเภทเนื้อหา:

ชื่อที่พัก

 • แสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับประเภทที่พัก สไตล์ หรือประสบการณ์ที่จะได้รับ
 • ใช้อิโมจิหรือสัญลักษณ์

หน้าที่พักหรือโพรไฟล์

 • หน้าที่พักและโพรไฟล์แสดงข้อมูลเท็จ ปลอมแปลง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด

ศูนย์ชุมชน

 • เนื้อหาอยู่นอกประเด็น ไม่ใช่ข้อซักถาม หรือไม่ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่มีการพูดคุยกัน
 • ก่อกวนหรือมุ่งโจมตีสมาชิกชุมชนซ้ำๆ

รีวิว

 • รีวิวที่ไม่เป็นกลางหรือส่อถึงการเรียกรับเงิน/การให้ผลตอบแทน การขัดผลประโยชน์ หรือการแข่งขันโดยตรง
 • เราอาจลบรีวิวออก หากพบว่าข้อมูลในรีวิวไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่พัก/ผู้เข้าพัก ที่พัก หรือประสบการณ์ที่ได้รับ รีวิวที่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกลบออกด้วย แต่เฉพาะกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจจองของสมาชิกชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายรีวิวของ Airbnb และวิธีไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งจากการรีวิว

URL ที่กำหนดเอง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน