ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันจะลิงค์ปฏิทิน Airbnb ในกรณีที่ให้เช่าที่พักหลายประเภทได้อย่างไร?

หากคุณให้เช่าที่พัก Airbnb หลายประเภท (เช่น บ้านทั้งหลังและห้องพักภายในบ้าน) คุณสามารถลิงค์ปฏิทิน Airbnb ของที่พักเพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อนได้

วิธีลิงค์ปฏิทิน Airbnb ในกรณีที่ให้เช่าที่พักหลายประเภท

  1. ไปที่หน้าที่พักบน airbnb.com แล้วคลิกที่พักที่ต้องการลิงค์ปฏิทิน
  2. คลิกวันว่าง
  3. ถัดจากปฏิทิน Airbnb ที่มีการลิงค์ ให้คลิกลิงค์
  4. คลิกสร้างปฏิทินที่มีการลิงค์ แล้วเลือกที่พักประเภทบ้านพักทั้งหลังที่ต้องการลิงค์ไปยังปฏิทินอื่น
  5. คลิกถัดไป
  6. เลือกที่พักภายในบ้าน แล้วคลิกบันทึก

หมายเหตุ: หากคุณไม่ระบุว่าประกาศที่พักเหล่านั้นเชื่อมโยงกันโดยตรง ระบบจะไม่บล็อควันที่มีการจองในปฏิทินของประกาศที่พักอื่นหากมีการจองในประกาศใดประกาศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้จองที่พักในประกาศหลัก ระบบจะบล็อควันที่มีการจองในปฏิทินของประกาศอื่นที่อยู่ใต้ประกาศที่พักหลัก แต่ถ้าบล็อควันในปฏิทินของประกาศที่อยู่ใต้ประกาศที่พักหลัก ระบบจะไม่บล็อควันเดียวกันนั้นในปฏิทินของประกาศอื่นซึ่งอยู่ใต้ประกาศที่พักหลัก แต่จะเป็นการบล็อควันในปฏิทินของประกาศที่พักที่คุณบล็อคโดยตรงเท่านั้น