ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 กรกฎาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2020

  กลยุทธ์ทางด้านภาษีของ Airbnb ในสหราชอาณาจักร

  บทนำ

  Airbnb (“กลุ่ม”) ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษีในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินกิจการอยู่ รวมทั้งสหราชอาณาจักร สำหรับเรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบหมายถึง การเสียภาษีในจำนวนเงินที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหน่วยงานทางด้านภาษี และการเรียกร้องค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลักษณะที่ตั้งใจ ถ้าหากมี

  Airbnb มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในเขตอำนาจศาลที่เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักของเราสามารถโทรกลับไปสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม

  นอกจากนี้ เรายังบริหารจัดการภาระด้านภาษีของเราเองทั่วโลก (รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, GST, ภาษีขายและภาษีใช้ และภาษีอื่นๆ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติในเขตอำนาจศาลและในประเทศที่เราดำเนินกิจการอยู่

  แนวทางในการจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษีและการกำกับดูแลการปกครอง

  กลยุทธ์ทางด้านภาษีของสหราชอาณาจักรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติและเป็นเจ้าของโดยทีมงานทางด้านภาษี ซึ่งมีคณะผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้างานด้านภาษีระดับโลกดูแลอยู่

  ทีมงานผู้บริหารอาวุโสรวมถึงหัวหน้างานด้านภาษีระดับโลกของ Airbnb เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้านภาษีที่แข็งแกร่งและเป็นผู้รับผิดชอบกิจการด้านภาษีและการกำกับดูแลความเสี่ยงทางด้านภาษีของกลุ่ม ซึ่งในทางกลับกันมีคณะกรรมการควบคุมดูแลอยู่ การกำกับดูแลความเสี่ยงทางด้านภาษีและการปกครองทำให้มั่นใจได้ว่า การตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีนั้นได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยพนักงานที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาระภาษีทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอาจมีการปรึกษาบุคคลภายนอกตามเหตุอันสมควร

  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  เราปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางด้านภาษีในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินกิจการอยู่

  วัตถุประสงค์ของเราคือ การสร้างมูลค่าบนรากฐานที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางการค้าของพวกเขาได้รับการจัดระเบียบ, ได้ใช้สอยประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ และได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางด้านภาษีทุกข้อตามทึ่กำหนดในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินกิจการอยู่ ในการทำเช่นนั้น เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทางด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านภาษีของเรา ภาระหน้าที่ด้านการกำกับดูแลภาษีของเราอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยปกป้องกลุ่มจากความเสี่ยงทางด้านการเงิน, การดำเนินงาน และชื่อเสียง

  ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรเราได้สร้างหน้าแห่งความรับผิดชอบของเจ้าของที่พักขึ้นมา ซึ่งเจ้าของที่พักจะได้รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับที่ใช้ในท้องถิ่น รวมถึงผลที่ตามมาของการจัดเก็บภาษีจากรายได้ในการให้เช่าที่พักของพวกเขาด้วย

  ทัศนคติต่อการวางแผนภาษี

  ทัศนคติของเราเกี่ยวกับการวางแผนภาษีในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภาษีของ Airbnb ซึ่งได้แก่:

  • Airbnb ถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดทั่วโลกและเสียภาษีตามที่เราต้องรับผิดชอบ
  • Airbnb ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงผลกระทบทางภาษีจากกิจกรรมเชิงธุรกิจและได้บริหารจัดการภาระภาษีให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
  • Airbnb ไม่ปลอมแปลงหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้สินทางภาษีที่เราต้องรับผิดชอบในสหราชอาณาจักร ตำแหน่งและการรายงานภาษีของเราสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในในสหราชอาณาจักร
  • Airbnb มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าเราเสียภาษีในจำนวนที่ถูกต้องในแต่ละประเทศที่เราดำเนินกิจการอยู่

  ระดับความเสี่ยงด้านภาษีที่ยอมรับได้

  ด้วยขนาดธุรกิจและระดับของภาระผูกพันทางภาษีของเรา ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมักเกี่ยวกับการตีความกฎหมายภาษีและธรรมชาติของการปฏิบัติตามข้อกำหนด เรามุ่งมั่นที่จะระบุ, ประเมินผล, บริหารจัดการ และตรวจสอบความเสี่ยงทางด้านภาษีเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับหลักบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม

  กลุ่มมีความเห็นว่า โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงทางด้านภาษีอาจเป็นความเสี่ยงทางการเงิน, ชื่อเสียง และการดำเนินงาน เราเห็นว่าการปฏิบัติตามกฏหมายภาษีนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษีซึ่งนำมาใช้ลดระดับความเสี่ยงของภาษีให้ต่ำลงได้

  แนวทางในการติดต่อกับหน่วยงานด้านภาษี

  เรามีส่วนร่วมกับหน่วยงานทางด้านภาษี รวมทั้ง HMRC ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, เคารพ และมีความเป็นธรรมอยู่ในจิตวิญญาณของการร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  เป้าหมายของเราคือ การสร้างสัมพันธ์ที่มีความเป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์ รักษาความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลระหว่างเรากับหน่วยงานทางด้านภาษี โดยตระหนักว่าการแก้ปัญหาความเสี่ยงในช่วงต้นคือการได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของทุกคน เราแสดงรายการภาษีเงินได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และพยายามสร้างประเด็นสำคัญในเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานด้านภาษีสามารถเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางครั้งเราอาจร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านภาษีล่วงหน้าก่อนทำธุรกรรมเพื่อยืนยันว่าใช้กฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง

  ค่านิยมของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทางด้านภาษี, ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสและร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านภาษี ซึ่งทางกลุ่มกำลังพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายข้อนี้ผ่าน:

  • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ HMRC และหน่วยงานทางด้านภาษีอื่น ๆ สามารถสร้างมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่ยื่นแบบแสดงรายการ;
  • การสร้างความมั่นใจว่าตำแหน่งการจัดเก็บภาษีทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนโดยมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอในการติดตามการตรวจสอบและลงชื่อเข้าใช้กระบวนการ;
  • การคำนวณและการชำระภาษีที่ถูกต้อง;
  • การจัดทำบัญชีภาษีที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง และสอดคล้องกับบทบัญญัติของเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (SAO) แห่งสหราชอาณาจักร; และ
  • การสร้างความมั่นใจว่าทีมงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตรวจสอบกระบวนการทางภาษีนั้น มีทั้งทรัพยากรและการสนับสนุนที่เพียงพอ และมีการเก็บรักษาบุคลากรที่สำคัญเพื่อบริหารจัดการปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างทันท่วงที

  เอกสารกลยุทธ์ทางภาษีฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ตามข้อกำหนดในมาตรา 161 และมาตรา 19 (2) ของกำหนดการ 19 พระราชบัญญัติการคลัง ค.ศ. 2016

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?