ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วน

อัพเดทล่าสุด: 12 ธันวาคม 2018

โดยการจองและการเลือกจ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า (“ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า” หรือ “ฟีเจอร์”) ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของการจ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า (“เงื่อนไขการจ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า”) ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการของ Airbnb (“ข้อกำหนด Airbnb”) และเงื่อนไขการให้บริการในการชำระเงิน (“ข้อกำหนดการชำระเงิน”) และมีผลบังคับใช้ในวันที่คุณทำการจองครั้งแรก และใช้ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า

ข้อกำหนดทุกอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้มีความหมายตามข้อกำหนด Airbnb และข้อกำหนดการชำระเงิน ถ้ามีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนด Airbnb หรือข้อกำหนดการชำระเงิน และข้อกำหนดของฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า ให้ใช้ตามข้อกำหนดของฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า

ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า ทำให้ผู้เข้าพักจ่ายค่าจองส่วนหนึ่งจากค่าใช้จ่ายรวมได้ แล้วไปจ่ายส่วนที่เหลือทีหลังก่อนการเช็คอิน ผู้เข้าพักจะใช้ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้าได้ในการจองที่มีสิทธิ์ใช้ เมื่อจ่ายด้วยวิธีชำระเงินบางอย่าง ถ้าการจองมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า เว็บ แอพพลิเคชั่น หรือบริการของ Airbnb (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม Airbnb”) จะมีการแจ้งให้คุณทราบระหว่างการเช็คเอาท์

ถ้าคุณเลือกจองด้วยฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า แพลตฟอร์ม Airbnb จะแจ้งจำนวนเงินและกำหนดชำระเงินแต่ละงวดให้คุณทราบ เมื่อถึงกำหนดชำระ การชำระเงิน Airbnb จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินหลักที่คุณเคยใช้จอง ไม่สามารถใช้บัตรของขวัญและเครดิตเป็นการชำระเงินรองได้ ดังนั้น ขอบเขตของการใช้บัตรของขวัญหรือเครดิต คือใช้กับการจองครั้งแรกโดยใช้ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า ถ้าจะขยายความก็คือ Airbnb จะคิดเงินจากบัตรของขวัญหรือบัตรเครดิตเฉพาะในการชำระเงินตามกำหนดครั้งแรกเท่านั้น

ถ้าคุณปรับเปลี่ยนการจองที่ได้จองไปแล้วด้วยฟีเจอร์นี้ คุณจะได้รับแจ้งเรื่องการกำหนดเวลาชำระเงินที่แก้ไขใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb ถ้าการปรับเปลี่ยนนี้ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายรวม คุณต้องจ่ายส่วนต่างจากยอดรวมมาบางส่วนในตอนที่ทำการปรับเปลี่ยน

คุณอนุญาตให้การชำระเงินทาง Airbnb เรียกเก็บจำนวนเงินค้างชำระจากคุณ ตามข้อกำหนดของฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้านี้ โดยการเก็บเงินผ่านวิธีชำระเงินที่เคยใช้จอง หรืออย่างอื่นตามอนุญาตตามข้อกำหนดการชำระเงิน คุณยอมรับว่า โดยการเลือกใช้ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า คุณจะจ่ายค่าจองโดยใช้วิธีชำระเงินรูปแบบอื่นไม่ได้ หรือขอเลื่อนกำหนดการชำระเงินไปเป็นวันอื่นไม่ได้

ถ้าการชำระเงินของ Airbnb เรียกเก็บการชำระเงินใดๆ ตามข้อกำหนดจ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้าไม่ได้ ถือว่าคุณอนุญาตให้ Airbnb ยกเลิกการจองในนามของคุณได้ ถ้าการจองถูกยกเลิก คุณจะได้รับเงินคืนตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก คุณรับทราบว่า คุณอาจทำให้เกิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ สำหรับการใช้ฟีเจอร์จ่ายน้อยกว่าเมื่อจ่ายล่วงหน้า