ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

นโยบายยกเลิกการจองประสบการณ์ Airbnb คืออะไร?

นโยบายมาตรฐานสำหรับยกเลิกการจอง

รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกก่อนเริ่มกิจกรรมประสบการณ์อย่างน้อย 7 วันหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ

นโยบายยกเลิกการจองสำหรับการผจญภัย Airbnb

การผจญภัยใช้เวลาหลายวันและมีการพักค้างคืน สำหรับการผจญภัยเหล่านี้ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกก่อนเริ่มการผจญภัยอย่างน้อย 30 วัน หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่

เปลี่ยนวันที่หรือเวลาของประสบการณ์ (หรือเพิ่ม-ลดผู้เข้าร่วม) ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองและสูงสุด 72 ชั่วโมงก่อนเริ่มประสบการณ์

หากคุณเปลี่ยนกำหนดการของประสบการณ์ นโยบายยกเลิกการจองจะอ้างอิงตามเวลาการซื้อเดิมและวันเริ่มประสบการณ์เดิม

การยกเลิกด้วยสาเหตุที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน

บางประสบการณ์อาจต้องให้ผู้จองหลักยื่นบัตรประจำตัวก่อนเข้าร่วม หากคุณไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยภายใน 3 วันหลังจากการซื้อ การจองทั้งหมดจะถูกยกเลิกและคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

การยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศ

หากสภาพอากาศส่งผลต่อความปลอดภัยไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างจัดประสบการณ์ ผู้จัดอาจยกเลิกประสบการณ์ได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

การยกเลิกเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน

โปรดอ่านนโยบายเหตุสุดวิสัยหากต้องยกเลิกเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน เราอาจขอให้คุณส่งเอกสารประกอบ

นโยบายยกเลิกการจองสำหรับผู้จัดประสบการณ์

หากคุณเป็นผู้จัดประสบการณ์ โปรดอ่านนโยบายยกเลิกการจองสำหรับผู้จัดประสบการณ์