ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะจัดการการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้อย่างไร?

  คุณจัดการวิธีการรับการแจ้งเตือนจาก Airbnb ได้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน

  ประเภทการแจ้งเตือน

  ประเภทการแจ้งเตือนต่างๆ จาก Airbnb

  • ข้อความ: การติดต่อสื่อสารจากเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพัก
  • การแจ้งเตือนและคำแนะนำ: การแจ้งเตือนการจอง เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง และข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใน Airbnb
  • โปรโมชันและเคล็ดลับ: คูปอง โปรโมชัน แบบสำรวจ อัพเดทผลิตภัณฑ์ และไอเดียดีๆ จาก Airbnb และพาร์ทเนอร์
  • นโยบายและชุมชน: อัพเดทเกี่ยวกับกฎหมายการแบ่งบ้านให้เช่าและความพยายามในการพิทักษ์สิทธิชุมชน
  • การสนับสนุนบัญชีผู้ใช้: ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ การเดินทาง ข้อมูลอัพเดทด้านกฎหมาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และคำขอความช่วยเหลือลูกค้า

  ช่องทางการรับการแจ้งเตือน

  คุณเลือกรับการแจ้งเตือนจาก Airbnb ได้หลายช่องทาง

  • อีเมล: ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ใช้กับบัญชี Airbnb
  • พุช: ส่งไปยังมือถือหรือแท็บเล็ตที่มีแอพ Airbnb
  • ข้อความ (SMS): ส่งไปยังเบอร์โทรที่ใช้กับบัญชี Airbnb
  • โทรศัพท์: โทรไปยังเบอร์โทรที่ใช้กับบัญชี Airbnb

  จัดการการแจ้งเตือน

  เวลาที่สมัครใช้งาน Airbnb คุณเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบายและโปรโมชันต่างๆ หรือไม่ แล้วเพิ่มเบอร์โทรที่ต้องการใช้รับสายและข้อความแจ้งเตือน

  โดยปกติแล้ว เราจะส่งการแจ้งเตือนประเภทอื่นๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการดูว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนประเภทไหนและเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนนั้น ให้ไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือน

  ปิดการแจ้งเตือน

  คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนส่วนใหญ่ได้ในการตั้งค่าการแจ้งเตือน สำหรับการแจ้งเตือนแบบพุช ข้อความ โทรศัพท์ และอีเมลบางอย่าง ยังมีวิธีปิดการแจ้งเตือนแบบอื่น ดังนี้

  • ข้อความ (SMS): ตอบกลับโดยพิมพ์คำว่า "STOP" หากต้องการกลับมารับข้อความอีกครั้ง ให้พิมพ์คำว่า "START"
  • อีเมล: คลิกยกเลิกการรับข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชันและเคล็ดลับหรืออีเมลเกี่ยวกับนโยบายและชุมชน
  • พุช: ปิดการแจ้งเตือนแบบพุชของแอพ Airbnb ในการตั้งค่ามือถือหรือแท็บเล็ต
  • โทรศัพท์: ขอให้ผู้โทรลบชื่อของคุณออกจากการโทรแจ้งโปรโมชันและเคล็ดลับหรือนโยบายและชุมชน

  คุณจะปิดอีเมลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลอัพเดทด้านกฎหมาย ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และคำขอใช้บริการลูกค้าไม่ได้ เพราะเป็นช่องทางในการติดต่อข้อมูลสำคัญกับคุณ ในกรณีที่เกิดเหตุบางอย่าง เช่น ติดต่อคุณทางอีเมลไม่ได้ เราอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น