ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

  หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โปรดอ่านบทความเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อศึกษาความครอบคลุมของนโยบายในกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะข้อจำกัดความคุ้มครองสำหรับการจองที่ดำเนินการจองหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020

  นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองที่มีกำหนดเช็คอินภายในวันที่ 19 มกราคม 2021 นโยบายฉบับปรับปรุงที่ระบุไว้ด้านล่างจะยังคงมีผลบังคับใช้กับการจองที่มีกำหนดเช็คอินหลังจากวันที่ดังกล่าว

  มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2021

  วิธีดำเนินการ

  เราอาจคืนเงินหรือยกเว้นการลงโทษ หากคุณต้องยกเลิกเนื่องจากเหตุไม่คาดคิดที่อยู่เหนือการควบคุม นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้ ก่อนยกเลิก โปรดตรวจสอบว่ากรณีของคุณอยู่ในข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างและมีเอกสารประกอบที่จำเป็น

  โปรดทราบว่าการยกเลิกโดยไม่มีการลงโทษจะใช้ได้กับเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก่อนวันเช็คอินที่ระบุไว้ในการจองเท่านั้น และนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่พัก Luxe หรือ Luxury Retreats ซึ่งมีนโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe แยกต่างหาก

  เหตุสุดวิสัยที่ต้องมีเอกสารยืนยัน

  การเสียชีวิตของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม หรือผู้ช่วยเจ้าของที่พัก/ผู้ร่วมจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เข้าพักเสริม สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแล Airbnb จะขอหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • มรณบัตร
  • ข่าวมรณกรรม
  • ข่าวที่มีชื่อผู้เสียชีวิต
  • รายงานของตำรวจ

  ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บร้ายแรงที่ไม่คาดคิด ซึ่งมีผลต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือผู้ร่วมเดินทาง ในกรณีนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือเดินทางไม่ได้ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะต้องลงวันที่หลังจากวันที่จอง และต้องยื่นเอกสารนี้ภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วและผู้ใช้ทราบดีขณะจอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรา

  ภาระผูกพันต่อรัฐ รวมถึงการเป็นคณะลูกขุน มาตรการจำกัดการเดินทาง การไปขึ้นศาล และการรับราชการทหาร คุณจะต้องส่งสำเนาประกาศของทางราชการที่ลงวันที่หลังจากจอง ซึ่งระบุชื่อของผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำประกาศ

  ที่พัก Airbnb เสียหายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและปัญหาด้านการบำรุงรักษาโดยไม่คาดคิด ซึ่งไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างน้ำประปาไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมการปรับปรุงที่พักที่วางแผนไว้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อไปนี้:

  • หลักฐานยืนยันว่ากำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่
  • เวลาที่คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จ
  • ใบเสร็จค่าซ่อมแซม
  • รูปแสดงความเสียหาย

  การเดินทางมีปัญหา รวมถึงการปิดถนนหรือยกเลิกเที่ยวบินจนเป็นเหตุให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการปิดและยกเลิกที่มีเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือพายุรุนแรง คุณจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งปิดถนน หรือหลักฐานการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบินพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าเดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้

  การยกเลิกรถไฟ รถบัส หรือเรือข้ามฟากที่ไม่มีเที่ยวโดยสารอื่นอีกในวันเดียวกัน คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าผู้ให้บริการระงับบริการในวันดังกล่าวจริง เช่น ภาพหน้าจอเว็บไซต์บริษัท หรือลิงค์ประกาศทางการจากผู้ให้บริการ

  กรณีที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

  ไม่ต้องแสดงเอกสารในกรณีนี้ แต่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับผลกระทบโดยตรง

  การจองที่พัก Open Homes ถูกยกเลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Homes

  ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และความไม่สงบกลางเมือง/ทางการเมืองที่ทำให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทางไปหรือออกจากจุดหมายไม่ได้ หรือไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  โรคระบาดหรือความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคหรือประชาชนทั้งหมดโดยฉับพลัน ซึ่งไม่รวมโรคประจำถิ่น เช่น ไข้มาลาเรียในไทยหรือไข้เลือดออกในฮาวาย ทั้งนี้ การอัพเดทนโยบายเกี่ยวกับโรคระบาดและขอบเขตการบังคับใช้จะกำหนดตามประกาศขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานท้องถิ่น

   มาตรการจำกัดการเดินทางซึ่งทางรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือกองทัพห้ามมิให้เดินทางไปหรือออกจากพื้นที่นั้น (สถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือที่ตั้งที่พัก)

   ประกาศแจ้งเตือนภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกประกาศสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ที่ตั้งที่พัก และสถานที่ออกเดินทางของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

   ภาวะขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อที่พักหรือสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

   การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่เป็นเหตุให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ แต่ไม่รวมกรณีที่เอกสารเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

   สิ่งที่ต้องทำต่อไป

   หากพบว่ากรณีของคุณเข้าข่ายตามข้อกำหนดข้างต้น ก่อนอื่นให้ยกเลิกการจองที่พักหรือ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ หากการจองอยู่ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่กำหนด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการจองนั้นเข้าเกณฑ์การยกเลิกได้ฟรีโดยไม่มีบทลงโทษ และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากเป็นผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

   ในกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ โปรดยกเลิกการจองนั้น แล้วติดต่อเราเพื่อยื่นเรื่อง เราจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ทั้งการส่งหลักฐานที่จำเป็นและรอผลการตรวจสอบเคสจากทีม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเรื่องภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง

   หมายเหตุ: นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยด้านล่างมีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมดที่มีกำหนดเช็คอินตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2021 เป็นต้นไป นโยบายที่มีอยู่ข้างต้นจะยังมีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมดที่มีกำหนดเช็คอินก่อนวันที่ 20 มกราคม 2021 การปรับใช้นโยบายนี้กับ COVID-19 จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนโยบายใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2021 และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ส่วนใหญ่จะยังคงได้รับการยกเว้น

   นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

   วันที่มีผลบังคับใช้: 20 มกราคม 2021

   ภาพรวม

   นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้อธิบายวิธีดำเนินการการยกเลิกเมื่อมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหลังจากทำการจองไปแล้ว เป็นผลให้เข้าพักหรือเข้าร่วมไม่ได้เนื่องจากความไม่สะดวกหรืออาจขัดต่อกฎหมาย นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งการจองที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์

   หากการยกเลิกเป็นไปตามนโยบายนี้ นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่มีผล ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ จะยกเลิกการจองและได้รับเงินคืนเป็นเงินสด เครดิตการเดินทาง และ/หรือการชดเชยรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้จะยกเลิกการจองได้โดยปลอดผลกระทบเชิงลบ แต่ปฏิทินของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดอาจถูกบล็อกในวันที่ยกเลิกการจอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

   เหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

   นโยบายนี้ใช้คำว่า “เหตุการณ์” เพื่ออ้างถึงสถานการณ์ต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหลังการจอง ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นขณะทำการจอง และป้องกันหรือห้ามอย่างถูกกฎหมายไม่ให้จองจนเสร็จสมบูรณ์ได้

   การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเดินทางของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดของข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้ ซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไม่ได้ แต่ไม่รวมกรณีที่เอกสารเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย หรือเหตุส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทาง

   ประกาศภาวะฉุกเฉินและโรคระบาด รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งในพื้นที่จำกัดหรือระดับชาติ โรคระบาด การระบาดใหญ่ทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมโรคประจำถิ่น เช่น ไข้มาลาเรียในไทย หรือไข้เลือดออกในฮาวาย

   มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งห้ามหรือทำให้เดินทางไปยังที่พัก เข้าพัก หรือเดินทางกลับไม่ได้ แต่ไม่รวมถึงคำแนะนำการเดินทางที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และแนวทางอื่นๆ ที่คล้ายกันจากรัฐบาล

   กิจกรรมทางทหารและความรุนแรง เหตุแห่งสงคราม ความรุนแรงระหว่างฝักฝ่าย การรุกดินแดน สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย การระเบิดใหญ่ การวางระเบิด การก่อกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ และการประท้วงใหญ่

   ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภาวะขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นในวงกว้าง การระเบิดของภูเขาไฟ คลื่นยักษ์สึนามิ และเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและผิดปกติอื่นๆ แต่ไม่รวมสภาพอากาศหรือสภาวะทางธรรมชาติที่พบบ่อยพอที่จะคาดการณ์ได้ในพื้นที่หนึ่งๆ เช่น พายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวขึ้นในฤดูเฮอร์ริเคนที่ฟลอริดา

   สิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

   กรณีอื่นที่ไม่ได้ระบุ นโยบายนี้อนุญาตให้ยกเลิกในเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่รวมกรณีอื่นนอกจากนี้ ตัวอย่างสถานการณ์ที่นโยบายนี้ไม่อนุญาตให้ยกเลิก ได้แก่ โรค ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิด หน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เป็นลูกขุน แสดงตนในศาล หรือหน้าที่ทางทหาร คำแนะนำการเดินทางหรือแนวทางอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล (ที่ไม่ใช่การสั่งห้ามการเดินทาง) การยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการของกิจกรรมที่จองไปแล้ว และการเดินทางหยุดชะงักซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การปิดถนน รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน รถไฟ รถบัส และเรือข้ามฟาก หากคุณยกเลิกการจองในกรณีเหล่านี้ ยอดเงินคืนจะขึ้นอยู่กับนโยบายยกเลิกการจองที่ใช้กับการจอง

   สิ่งที่ต้องทำต่อ

   หากเราแจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยืนยันว่านโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกการจองที่ให้ไว้ เมื่อเราแจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายนี้ คุณจะได้รับตัวเลือกการยกเลิกตามนโยบายนี้ โดยไปที่หน้าการเดินทางของคุณและยกเลิกการจองที่ได้รับผลกระทบ หากคิดว่านโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองของคุณ แต่เราไม่ได้แจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อเราเพื่อยกเลิกการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โปรดเตรียมเอกสารที่แสดงให้เห็นผลกระทบของเหตุการณ์ต่อตัวคุณหรือการจองของคุณ

   หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

   ข้อควรทราบอื่นๆ

   นโยบายนี้มีผลกับการจองทั้งหมดที่มีกำหนดเช็คอินก่อนหรือหลังวันที่มีผลบังคับใช้ และนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่พัก Luxe ซึ่งมีนโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe แยกต่างหาก

   คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
   บทความที่เกี่ยวข้อง