ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

แล้วถ้าต้องยกเลิกเพราะเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยล่ะ?

เราอาจคืนเงินหรือยกเว้นการลงโทษหากคุณต้องยกเลิกเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อยู่เหนือการควบคุม นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้ ก่อนยกเลิก ให้เช็คว่ากรณีของคุณอยู่ในข่ายที่ระบุไว้นี้และมีหลักฐานยืนยันตามที่กำหนด

การยกเลิกการจองโดยไม่มีการลงโทษใช้ได้กับเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก่อนวันเช็คอินอย่างเป็นทางการสำหรับการจองของคุณเท่านั้น

เหตุสุดวิสัยที่ต้องมีเอกสารยืนยัน

การเสียชีวิตของเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก หรือผู้ช่วยเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพักเสริม สมาชิกในครอบครัวที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง หรือบุตร หรือผู้ดูแล Airbnb จะขอหลักฐานอย่างใดอย่างต่อไปนี้

  • มรณบัตร
  • ข่าวมรณกรรมในหนังสือพิมพ์
  • ข่าวที่มีชื่อผู้เสียชีวิต
  • รายงานของตำรวจ

ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บร้ายแรงที่ไม่คาดคิดซึ่งมีผลต่อเจ้าของที่พักหรือผู้ร่วมเดินทาง ในกรณีนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยไม่สามารถให้เช่าที่พักหรือเดินทางได้ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างหนักโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะต้องลงวันที่หลังจากวันที่จอง และต้องยื่นเอกสารนี้ภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วและผู้ใช้ทราบดีขณะจอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราในขณะนี้

ภาระผูกพันต่อรัฐ รวมถึงการเป็นคณะลูกขุน ข้อจำกัดในการเดินทาง การไปขึ้นศาล และการรับราชการทหาร คุณจะต้องส่งสำเนาประกาศของทางราชการที่ลงวันที่หลังจากจอง ซึ่งระบุชื่อของผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำประกาศ

ที่พัก Airbnb เสียหายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและปัญหาด้านการบำรุงรักษาโดยไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก หรือทำให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น น้ำประปา ไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมการปรับปรุงที่พักที่วางแผนไว้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อไปนี้

  • หลักฐานยืนยันว่ากำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่
  • เวลาที่คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จ
  • ใบเสร็จค่าซ่อมแซม
  • รูปแสดงความเสียหาย

การเดินทางมีปัญหา รวมถึงการปิดถนนหรือยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการปิดถนนและสนามบินที่มีเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือพายุรุนแรง คุณต้องแสดงหลักฐานการแจ้งปิดถนนหรือปิดสนามบิน หรือหลักฐานการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน

การยกเลิกรถไฟ รถบัส หรือเรือข้ามฟากที่ไม่มีการเดินทางสำรองในวันเดียวกัน คุณต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ให้บริการระงับการบริการในวันดังกล่าว เช่น ภาพหน้าจอเว็บไซต์บริษัทหรือลิงค์ประกาศทางการจากผู้ให้บริการ

กรณีที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

ไม่ต้องแสดงเอกสารในกรณีนี้ แต่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับผลกระทบโดยตรง

การจองที่พัก Open Homes ที่ถูกยกเลิก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Homes

ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และความไม่สงบกลางเมือง/ทางการเมืองที่ทำให้ผู้เข้าพักเดินทางไปยังหรือออกจากจุดหมายไม่ได้ หรือไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก

โรคระบาดหรือความเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อภูมิภาคหรือกลุ่มคนทั้งกลุ่มอย่างฉับพลัน ซึ่งไม่รวมโรคที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น ไข้มาลาเรียในไทย หรือไข้เลือดออกในฮาวาย

การเดินทางถูกจำกัดโดยรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือกองทัพ ที่จำกัดการเดินทางไปหรือออกจากที่พักหรือสถานที่จัดประสบการณ์

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและภัยคุกคามที่ออกให้สำหรับที่พัก หรือสถานที่จัดประสบการณ์ หรือสถานที่ออกเดินทางของผู้ที่มากับผู้เข้าพัก

ไม่มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อที่พักหรือสถานที่จัดประสบการณ์

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าหรือพาสปอร์ตซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ ซึ่งไม่ครอบคลุมกรณีที่เอกสารการเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

หากพบว่ากรณีของคุณเข้าข่ายข้อกำหนดด้านบน อันดับแรกให้ยกเลิกการจอง แล้วติดต่อเราเพื่อยื่นเรื่อง เราจะให้คำแนะนำในแต่ขั้นตอน ทั้งการส่งหลักฐานและรอผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ จะต้องส่งเรื่องภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง