ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 สิงหาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

  แล้วถ้าต้องยกเลิกเพราะเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยล่ะ?

  โปรดทราบ: บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โปรดอ่านบทความเหตุสุดวิสัยที่เกิดจาก COVID-19 เพื่อศึกษาความครอบคลุมของนโยบายในสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะข้อจำกัดความคุ้มครองสำหรับการจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020

  วิธีดำเนินการ

  เราอาจคืนเงินหรือยกเว้นการลงโทษ หากคุณต้องยกเลิกเนื่องจากเหตุไม่คาดคิดที่อยู่เหนือการควบคุม นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้ ก่อนยกเลิก โปรดตรวจสอบว่ากรณีของคุณอยู่ในข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างและมีเอกสารประกอบที่จำเป็น

  โปรดทราบว่าการยกเลิกโดยไม่มีการลงโทษจะใช้ได้กับเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก่อนวันเช็คอินที่ระบุไว้ในการจองเท่านั้น และนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่พัก Luxe หรือ Luxury Retreats ซึ่งมีนโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe

  แยกต่างหาก

  เหตุสุดวิสัยที่ต้องมีเอกสารยืนยัน

  การเสียชีวิตของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม หรือผู้ช่วยเจ้าของที่พัก/ผู้ร่วมจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้เข้าพักเสริม สมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแล Airbnb จะขอหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • มรณบัตร
  • ข่าวมรณกรรม
  • ข่าวที่มีชื่อผู้เสียชีวิต
  • รายงานของตำรวจ

  ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บร้ายแรงที่ไม่คาดคิด ซึ่งมีผลต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือผู้ร่วมเดินทาง ในกรณีนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยไม่สามารถให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือเดินทางได้ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะต้องลงวันที่หลังจากวันที่จอง และต้องยื่นเอกสารนี้ภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วและผู้ใช้ทราบดีขณะจอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรา

  ภาระผูกพันต่อรัฐ รวมถึงการเป็นคณะลูกขุน มาตรการจำกัดการเดินทาง การไปขึ้นศาล และการรับราชการทหาร คุณจะต้องส่งสำเนาประกาศของทางราชการที่ลงวันที่หลังจากจอง ซึ่งระบุชื่อของผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำประกาศ

  ที่พัก Airbnb เสียหายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและปัญหาด้านการบำรุงรักษาโดยไม่คาดคิด ซึ่งไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างน้ำประปาไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมการปรับปรุงที่พักที่วางแผนไว้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อไปนี้:

  • หลักฐานยืนยันว่ากำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่
  • เวลาที่คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จ
  • ใบเสร็จค่าซ่อมแซม
  • รูปแสดงความเสียหาย

  การเดินทางมีปัญหา รวมถึงการปิดถนนหรือยกเลิกเที่ยวบินจนเป็นเหตุให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการปิดและยกเลิกที่มีเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือพายุรุนแรง คุณจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งปิดถนน หรือหลักฐานการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบินพร้อมเอกสารประกอบเพื่อยืนยันว่าไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้

  การยกเลิกรถไฟ รถบัส หรือเรือเฟอร์รีที่ไม่มีเที่ยวโดยสารอื่นอีกในวันเดียวกัน คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าผู้ให้บริการระงับบริการในวันดังกล่าวจริง เช่น ภาพหน้าจอเว็บไซต์บริษัท หรือลิงค์ประกาศทางการจากผู้ให้บริการ

  กรณีที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

  ไม่ต้องแสดงเอกสารในกรณีนี้ แต่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับผลกระทบโดยตรง

  การจองที่พัก Open Homes ถูกยกเลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Homes

  ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และความไม่สงบกลางเมือง/ทางการเมืองที่ทำให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทางไปหรือออกจากจุดหมายไม่ได้ หรือไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  โรคระบาดหรือความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคหรือประชาชนโดยฉับพลัน ซึ่งไม่รวมโรคประจำถิ่น เช่น ไข้มาลาเรียในไทยหรือไข้เลือดออกในฮาวาย ทั้งนี้ การอัพเดทนโยบายเกี่ยวกับโรคระบาดและขอบเขตการบังคับใช้จะกำหนดตามประกาศขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานท้องถิ่น

   มาตรการจำกัดการเดินทางซึ่งทางรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือกองทัพ ห้ามมิให้เดินทางไปหรือออกจากพื้นที่นั้น (สถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือที่ตั้งที่พัก)

   ประกาศแจ้งเตือนภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกประกาศสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ที่ตั้งที่พัก และสถานที่ออกเดินทางของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

   ขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อที่พักหรือสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

   การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่เป็นเหตุให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ แต่ไม่รวมกรณีที่เอกสารเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

   สิ่งที่ต้องทำต่อไป

   หากพบว่ากรณีของคุณเข้าข่ายตามข้อกำหนดข้างต้น ก่อนอื่นให้ยกเลิกการจองที่พักหรือ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ หากการจองอยู่ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่กำหนด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าการจองนั้นเข้าเงื่อนไขยกเลิกได้ฟรีโดยไม่มีการลงโทษ และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากเป็นผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

   ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไข โปรดยกเลิกการจองนั้น แล้วติดต่อเราเพื่อยื่นเรื่อง เราจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ทั้งการส่งหลักฐานที่จำเป็นและรอผลการตรวจสอบเคสจากทีม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเรื่องภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง

   บทความที่เกี่ยวข้อง
   คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

   เข้าสู่ระบบเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว

   ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
   ลงทะเบียน