ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  แล้วถ้าต้องยกเลิกเพราะเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยล่ะ?

  เราอาจคืนเงินหรือยกเว้นการลงโทษหากคุณต้องยกเลิกเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อยู่เหนือการควบคุม นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้ ก่อนจะยกเลิก โปรดตรวจสอบว่ากรณีของคุณอยู่ในข่ายที่ระบุไว้ด้านล่าง และมีหลักฐานยืนยันตามที่ Airbnb กำหนด

  โปรดทราบว่าการยกเลิกโดยไม่มีการลงโทษมีผลบังคับใช้กับเหตุสุดวิสัยที่เกิดก่อนวันเช็คอินที่ระบุไว้ในการจองเท่านั้น และนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยไม่มีผลบังคับใช้กับการจอง Luxe หรือ Luxury Retreats ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินให้ผู้เข้าพัก Luxe

  เหตุสุดวิสัยที่ต้องมีหลักฐานยืนยัน

  การเสียชีวิตของเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก ผู้ช่วยเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพักเสริม สมาชิกในครอบครัวที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง หรือบุตร หรือผู้ดูแล Airbnb จะขอหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • มรณบัตร
  • ข่าวมรณกรรมในหนังสือพิมพ์
  • ข่าวที่มีชื่อผู้เสียชีวิต
  • รายงานของตำรวจ

  ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บร้ายแรงที่ไม่คาดคิดซึ่งมีผลต่อเจ้าของที่พักหรือผู้ร่วมเดินทาง ในกรณีนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยไม่สามารถให้เช่าที่พักหรือเดินทางได้ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างหนักโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะต้องลงวันที่หลังจากวันที่จอง และต้องยื่นเอกสารนี้ภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วและผู้ใช้ทราบดีขณะจอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราในขณะนี้

  ภาระผูกพันต่อรัฐ รวมถึงการเป็นคณะลูกขุน ข้อจำกัดในการเดินทาง การไปขึ้นศาล และการรับราชการทหาร คุณจะต้องส่งสำเนาประกาศของทางราชการที่ลงวันที่หลังจากจอง ซึ่งระบุชื่อของผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำประกาศ

  ที่พัก Airbnb เสียหายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและปัญหาด้านการบำรุงรักษาโดยไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก หรือทำให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างน้ำประปาไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมการปรับปรุงที่พักที่วางแผนไว้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อไปนี้:

  • หลักฐานยืนยันว่ากำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่
  • เวลาที่คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จ
  • ใบเสร็จค่าซ่อมแซม
  • รูปแสดงความเสียหาย

  การเดินทางมีปัญหา รวมถึงการปิดถนนหรือยกเลิกเที่ยวบินจนเป็นเหตุให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการปิดถนนและสนามบินที่มีเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวหรือพายุรุนแรง คุณต้องแสดงหลักฐานการแจ้งปิดถนนหรือปิดสนามบิน หรือหลักฐานการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบินเนื่องจากมีการปิดสนามบิน ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยจะไม่รวมกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือเปลี่ยนเวลาเดินทางใหม่ การจองตั๋วเกินจำนวน พนักงานสายการบินประท้วง และปัญหาของสายการบินที่ไม่อาจให้บินได้

  การยกเลิกรถไฟ รถบัส หรือเรือเฟอร์รี โดยไม่มีเที่ยวอื่นให้บริการในวันเดียวกัน คุณต้องแสดงหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ให้บริการระงับบริการในวันดังกล่าว เช่น ภาพหน้าจอเว็บไซต์บริษัท หรือลิงค์ประกาศทางการจากผู้ให้บริการ

  กรณีที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

  ไม่ต้องแสดงเอกสารในกรณีนี้ แต่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบว่าคุณได้รับผลกระทบโดยตรงจริงๆ

  การจองที่พัก Open Homes ที่ถูกยกเลิก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Open Homes

  ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และความไม่สงบกลางเมือง/ทางการเมืองที่ทำให้ผู้เข้าพักเดินทางไปยังหรือออกจากจุดหมายไม่ได้ หรือไม่ปลอดภัยที่จะให้เช่าที่พัก

  โรคระบาดหรือความเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคหรือคนทั้งกลุ่มอย่างฉับพลัน ซึ่งไม่รวมโรคที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น ไข้มาลาเรียในไทย หรือไข้เลือดออกในฮาวาย

  ข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือกองทัพ ที่จำกัดการเดินทางไปหรือออกจากที่พักหรือสถานที่จัดประสบการณ์

  คำแนะนำด้านความปลอดภัยและภัยคุกคามที่ออกให้สำหรับที่พัก หรือสถานที่จัดประสบการณ์ หรือสถานที่ออกเดินทางของผู้ที่มากับผู้เข้าพัก

  ไม่มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อที่พักหรือสถานที่จัดประสบการณ์

  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าหรือพาสปอร์ตซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายไม่ได้ ซึ่งไม่ครอบคลุมกรณีที่เอกสารการเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ

  สิ่งที่ต้องทำต่อไป

  หากพบว่ากรณีของคุณเข้าข่ายข้อกำหนดด้านบน อันดับแรกให้ยกเลิกการจอง แล้วติดต่อเราเพื่อยื่นเรื่อง เราจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ทั้งการส่งหลักฐานและรอผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ จะต้องยื่นเรื่องภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง