คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้อีกต่อไป สำหรับการจองที่ทำก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 บางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จะยังคงได้รับความคุ้มครอง การจองภายในเกาหลีใต้จะใช้นโยบายแยกต่างหาก

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 มกราคม 2021

ภาพรวม

นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้อธิบายวิธีดำเนินการยกเลิกเมื่อมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหลังจากทำการจองไปแล้ว เป็นผลให้เข้าพักหรือเข้าร่วมไม่ได้เนื่องจากความไม่สะดวกหรืออาจขัดต่อกฎหมาย นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์

หากการยกเลิกเป็นไปตามนโยบายนี้ นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะไม่มีผล ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ จะยกเลิกการจองและได้รับเงินคืนเป็นเงินสด เครดิตการเดินทาง และ/หรือการชดเชยรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้จะยกเลิกการจองได้โดยปลอดผลกระทบเชิงลบ แต่ปฏิทินของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดอาจถูกบล็อคในวันที่ยกเลิกการจอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง

คำว่า “เหตุการณ์” ในนโยบายนี้หมายถึง สถานการณ์ต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังการจอง โดยขณะจองไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลให้หรือมีข้อห้ามตามกฎหมายที่ทำให้การจองไม่เสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการเดินทางของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดของข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าหรือพาสปอร์ตที่หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้ ซึ่งทำให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไม่ได้ แต่ไม่รวมกรณีที่เอกสารเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย หรือเหตุส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทาง

ประกาศภาวะฉุกเฉินและโรคระบาด รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งในพื้นที่จำกัดหรือระดับชาติ โรคระบาด การระบาดใหญ่ทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมโรคประจำถิ่น เช่น ไข้มาลาเรียในไทย หรือไข้เลือดออกในฮาวาย

มาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาลบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งห้ามหรือเป็นเหตุให้เดินทางไปยังที่พัก เข้าพัก หรือเดินทางกลับไม่ได้ แต่ไม่รวมถึงคำแนะนำการเดินทางที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และแนวทางอื่นๆ ที่คล้ายกันจากรัฐบาล

เหตุการณ์ทางทหารและความรุนแรง เหตุแห่งสงคราม ความรุนแรงระหว่างฝักฝ่าย การรุกดินแดน สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย การระเบิดใหญ่ การวางระเบิด การก่อกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ และการประท้วงใหญ่

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภาวะขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นในวงกว้าง การระเบิดของภูเขาไฟ คลื่นยักษ์สึนามิ และเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและผิดปกติอื่นๆ แต่ไม่รวมสภาพอากาศหรือสภาวะทางธรรมชาติที่พบบ่อยในพื้นที่นั้นซึ่งพอจะคาดการณ์ได้ เช่น พายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวขึ้นในฤดูเฮอร์ริเคนที่ฟลอริดา

สิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

กรณีอื่นที่ไม่ได้ระบุ นโยบายนี้อนุญาตให้ยกเลิกในเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น ไม่รวมกรณีอื่นนอกจากนี้ ตัวอย่างสถานการณ์ที่นโยบายนี้ไม่อนุญาตให้ยกเลิก ได้แก่ โรค ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิด หน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เป็นลูกขุน แสดงตนในศาล หรือหน้าที่ทางทหาร คำแนะนำการเดินทางหรือแนวทางอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐบาล (ที่ไม่ใช่การสั่งห้ามการเดินทาง) การยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการของกิจกรรมที่จองไปแล้ว และการเดินทางหยุดชะงักซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การปิดถนน รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน รถไฟ รถบัส และเรือข้ามฟาก หากคุณยกเลิกการจองในกรณีเหล่านี้ ยอดเงินคืนจะขึ้นอยู่กับนโยบายยกเลิกการจองที่ใช้กับการจอง

สิ่งที่ต้องทำต่อ

หากเราแจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยืนยันว่านโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกการจองที่ให้ไว้ เมื่อเราแจ้งให้ทราบหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายนี้ คุณจะได้รับตัวเลือกการยกเลิกตามนโยบายนี้ โดยไปที่หน้าการเดินทางของตนและยกเลิกการจองที่ได้รับผลกระทบ หากคิดว่านโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองของคุณ แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือไม่พบข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อเราเพื่อยกเลิกการจอง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานว่าเหตุการณ์มีผลกระทบต่อการจองหรือตัวคุณ

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

ข้อควรทราบอื่นๆ

นโยบายนี้มีผลกับการจองทั้งหมดที่มีกำหนดเช็คอินตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน