การเป็นส่วนหนึ่งคือหัวใจของเรา

การเป็นส่วนหนึ่งจะขาดความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปไม่ได้ หากเราต้องการสร้างโลกที่ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้ในทุกที่ เราจะต้องลงมืออย่างจริงจังเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นและเปิดกว้างกับทุกความคิดเห็น

เพศของพนักงานที่ Airbnb ทั่วโลก

เพศของพนักงานที่ Airbnb ทั่วโลก

2018

2017


เพศของพนักงานที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

เพศของพนักงานที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

2018

2017


เชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

เชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่ Airbnb ในสหรัฐฯ

ผู้นำคือ ผู้ที่อยู่ในระดับ 11 ขึ้นไป มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงอย่างน้อย 1 คนที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ทำสัญญาจ้าง หรือนักศึกษาฝึกงาน** ฝ่ายเทคนิคหมายถึง ทีมวิศวกรรม ทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล (การวิเคราะห์) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่รวมผู้ช่วยผู้บริหารและฝ่ายประสานงานทีม** ฝ่ายวิศวกรรมคือทุกคนในหน่วยงานวิศวกรรม ไม่รวมผู้ช่วยผู้บริหารและฝ่ายประสานงานทีม**

การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงานจะช่วยเสริมสร้างอนาคตของเราให้ดียิ่งขึ้น
Airfinity เป็นกลุ่มที่มีพนักงานเป็นหัวเรือในการยกย่องประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ทำให้ชุมชนของเราเป็นเลิศ โดยสร้างการตระหนักรู้และความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พนักงานของเราให้ความสำคัญ และช่วยกำหนดทิศทางในการริเริ่มให้เกิดความหลากหลายในบริษัท ทั้งการสรรหาบุคลากร ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงชุมชน
Able@

Able@ คือกลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลายด้านความสามารถและความต้องการพิเศษ มีทั้งบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนคนปกติ ไปจนถึงผู้มีลักษณะความพิการชัดเจน Able@ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับและเสริมสร้างพลังให้กับสมาชิก พร้อมทั้งร่วมมือร่วมแรงในการสร้างความตระหนักรู้และเอื้ออำนวยความสะดวกให้เหมาะกับความต้องการพิเศษของเรา

AirPride@

AirPride@ ประชุมพบปะกันเป็นประจำ โดยมีพันธกิจในการทำให้ Airbnb เป็นสถานที่ทำงานที่เหมาะกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เราจัดกิจกรรมทางสังคม ร่วมงานอาสาสมัครช่วยเหลือกลุ่ม LGBT และยกระดับความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่าง Pride และคณะกรรมการศึกษาภายใน

Asians@

Asians@ คือกลุ่มผู้คนและวัฒนธรรมบนหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกที่ร่วมให้ความสนับสนุนเกื้อกูล เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ Airbnb ทั้งภายในบริษัทและชุมชนของเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักทั่วโลก

Black@

Black@ พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ Airbnb เราจัดสถานที่ประชุมที่ปลอดภัยให้พนักงานและพันธมิตรสีผิวได้พูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ด้านการสรรหา ดูแลรักษา และความพยายามของชุมชนที่ Airbnb

Foreignairs@

Foreignairs@ เห็นคุณค่าภูมิหลังของพนักงาน Airbnb ที่หลากหลาย เรายินดีต้อนรับผู้อพยพและคนท้องถิ่นในชุมชนของพนักงานเราให้เข้ามาร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์ ทรัพยากร และมุมมองในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าอยู่แห่งหนใด

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ เห็นคุณค่าความเหมือนและความแตกต่างแห่งวัฒนธรรมของเรา โดยเราพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้ความรู้ ยกระดับ และสนับสนุนชุมชน Latinx ผ่านงานอาสาสมัครและช่องทางต่างๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกิจกรรมงานรื่นเริงและการบรรยาย

Natives@

Natives@ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่ม ทั้งชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน สมาชิกของกลุ่มปฐมชาติ ชาวเอสกิโม และชาวอะบอริจินมีสิทธิ์มีเสียงในชุมชน Airbnb เรารักษาวัฒนธรรมของเราให้มีชีวิตด้วยการส่งเสริมความตระหนักรู้และการเฉลิมฉลองร่วมกัน พร้อมเพาะบ่มความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้

Nerdettes@

Nerdettes@ เป็นกลุ่มด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ ITX สำหรับผู้หญิง! เราจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่พานพบ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันประจำเดือนของเรา แล้วแนะนำตัวเองกับชุมชน!

Parents@

Parents@ คือกลุ่มสนับสนุนพนักงานที่มีบุตร ทุ่มเทสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เราแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก การศึกษา การเลี้ยงดูบุตร การเดินทางกับบุตร การกลับมาทำงานหลังลาคลอด และอีกมากมาย

Tribe@

Tribe@ เริ่มต้นในฐานะกลุ่มผู้สนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมยิว จากนั้นก็ขยายเปิดกว้างกลายเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถแบ่งปันวัฒนธรรมด้านศาสนาและชาติพันธุ์กับชุมชนพนักงาน Airbnb ได้ เราพบปะเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ ทั้งยังร่วมเฉลิมฉลองทุกย่างก้าวแห่งความก้าวหน้าและความสำเร็จ!

Veterans@

Veterans@ ยกย่องการเสียสละรับใช้ชาติของทหารผ่านศึกแห่งเหล่าทัพ เราให้การสนับสนุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่มีปัญหาทั้งระดับชุมชนภายในและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการสรรหาทหารผ่านศึกเข้าทำงานที่ Airbnb และช่วยเหลือสมาชิกครอบครัว ชาวกองทัพและทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บ/พิการ

Women@

กลุ่ม Women@ Airfinity เป็นสถานที่พึ่งพิงของผู้หญิงทุกคนที่ Airbnb รวมทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือ เราอุทิศตนเพื่อสร้างชุมชนที่เปิดกว้างในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาท้าทายผู้หญิงที่ทำงานในสายเทคนิคต้องเผชิญ และเปิดโอกาสในการให้คำปรึกษาและส่งเสริมความเป็นผู้นำที่ Airbnb


การสร้างสถานที่ทำให้งานให้เป็นที่ที่ดีขึ้นได้นั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคน
การสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมเป็นการทำงานที่ต้องกระตือรือร้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่อาจหยุดนิ่งได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง Airbnb ที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายและเปิดกว้างต่อทุกคน โดยมีพนักงาน กลุ่มทรัพยากรบุคคล และหุ้นส่วนทั่วโลกช่วยกำหนดทิศทางใหม่ในการเติบโตของเรา
ร่วมสร้างอนาคตของ Airbnb ไปกับเรา
เรารับฟังสมาชิกในชุมชนของเราเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและทุกคนมีส่วนร่วม และความคิดเห็นของพนักงานนี่เองที่หล่อหลอมเป้าหมาย การริเริ่ม และความมุ่งมั่นที่จะกระทำให้เป็นรูปเป็นร่าง เราทำงานหนัก และตระหนักดีว่ามีงานอีกมากที่ต้องทำ ร่วมมือกับเราช่วย Airbnb สร้างอนาคตที่เท่าเทียมและดีงาม ที่ซึ่งทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น
เข้าร่วมทีม Airbnb